Połączone kontrakty - 77264-2017

01/03/2017    S42    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Warszawa: Urządzenia ochronne

2017/S 042-077264

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Choińska
Tel.: +48 224371342
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: http://cba.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Wydział Zamówień, Publicznych Biuro Finansów, Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
ul. Poleczki 3
Warszawa
02-822
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Choińska
Tel.: +48 224371342
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cba.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: służba specjalna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Urządzenia do prześwietlania bagażu i bramki do wykrywania metali.

II.1.2)Główny kod CPV
35121000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Urządzenia do prześwietlania bagażu i bramki do wykrywania metali.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 078 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia do prześwietlania bagażu i bramki do wykrywania metali.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/07/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Materiały informatyki – zakup dla BTO.

II.1.2)Główny kod CPV
30230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Materiały informatyki – zakup dla BTO.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 162 601.63 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Materiały informatyki – zakup dla BTO.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup drukarek wielofunkcyjnych.

II.1.2)Główny kod CPV
30232110
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup drukarek wielofunkcyjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 248 780.49 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup drukarek wielofunkcyjnych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych.

II.1.2)Główny kod CPV
30230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 182 113.82 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego.

II.1.2)Główny kod CPV
30213000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup sprzętu komputerowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 009 756.10 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup sprzętu komputerowego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urządzeń peryferyjnych klasy CE (drukujących i skanujących).

II.1.2)Główny kod CPV
30232000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup urządzeń peryferyjnych klasy CE (drukujących i skanujących).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 351 219.51 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup urządzeń peryferyjnych klasy CE (drukujących i skanujących).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Akcesoria teleinformatyczne.

II.1.2)Główny kod CPV
30230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Akcesoria teleinformatyczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 117 886.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Akcesoria teleinformatyczne.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup stanowisk specjalistycznych informatyki śledczej.

II.1.2)Główny kod CPV
30214000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup stanowisk specjalistycznych informatyki śledczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 203 252.03 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup stanowisk specjalistycznych informatyki śledczej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie specjalistyczne informatyki kryminalistycznej.

II.1.2)Główny kod CPV
30236200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wyposażenie specjalistyczne informatyki kryminalistycznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 154 471.55 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie specjalistyczne informatyki kryminalistycznej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2017