Servicii - 77320-2016

08/03/2016    S47

România-Bucureşti: Campanie educațională pe teme referitoare la UE, PO/2016-03/BUC

2016/S 047-077320

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communication, Representation in Romania
Adresă: Vasile Lascăr 31
Localitate: Bucharest
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 020492
Țară: România
Persoană de contact: Ioana Marchis
E-mail: comm-rep-buh-tenders-open@ec.europa.eu
Telefon: +40 212035400
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1262
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1262
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Campanii educaționale pe teme referitoare la UE, PO/2016-03/BUC.

Număr de referinţă: PO/2016-03/BUC.
II.1.2)Cod CPV principal
80000000 Servicii de învăţământ şi formare profesională
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această licitație vizează organizarea unui set de activități pentru a permite elevilor din România să afle mai multe informații despre Uniunea Europeană, istoria, politicile și cele mai recente evoluții ale sale în domeniul afacerilor europene. Campania ar trebui să includă în special 4 seturi de activități:

— concurs sub formă de chestionar privind euro;

— campanie și concurs cu tema lider european;

— dezvoltarea și întreținerea unei platforme de participare online;

— vizite și dezbateri în cadrul școlilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Detaliile sunt disponibile în caietul de sarcini al licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 280 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

în conformitate cu articolul I.3.4 din contract – de maximum 3 ori.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

în conformitate cu secțiunea privind criteriile de selecție din caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/05/2016
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/05/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

European Commission Representation in Romania, Vasile Lascăr Street 31, 020492 Bucharest, ROMÂNIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

reprezentanții ofertanților și ai autorității contractante.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/02/2016