Servicii - 77650-2017

01/03/2017    S42    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii de pază

2017/S 042-077650

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
În atenția: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
România
Telefon: +40 256492097
E-mail: nelu.grui@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Altele: gospodarirea apelor
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de paza.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Sediile ABA Banat.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Servicii de paza pentru obiectivele din spatial hidrografic aflat in administrarea ABA Banat, conform caiet de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 708 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79713000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
15.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Servicii de paza pentru obiectivele din spatial hidrografic aflat in administrarea ABA Banat, conform caiet de sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Licitatie deschisa online. Se va incheia un contract de prestari servicii cu durata de 1 an. Garantia de participare 1 % din valoarea estimata a contractului. Garantia de buna executie: 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Crtiteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Criterii de calificare si selectie: Declaratie privind neincadrarea in stituatiile prevazute de art. 164, art 165 si art. 167, din Lege 98/2016. Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 60, din Lege 98/2016, pentru ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. Certificat constatator emis de ORC, autorizatie de functionare sau altele echivalente. Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimi 3 ani. Declaratie privind lista principalelor contracte de prestari servicii in ultimi 3 ani sustinuta de certificate/recomandari emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar sau o declaratie. Certificat de atestare fiscal pentru personae juridice emis de MFP sau unitatile subordonate si certificate privind plata impozitelor si taxelor locale emis de primarie. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta) pentru dovedirea eligibilitatii. Doc. justificative care vizeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE se prezinta la solicitarea AC doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functie de decizie sunt Bojin Titu-director, Vlaicu Ionel-director tehnic resurse apa, Luci Ervin-director tehnic exploatare, Bociort Lucretia-director tehnic dezvoltare investitii, Caxi Veronica-director economic, Grui Ioan-birou achizitii.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
Fax: +40 214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Mincii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158812
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
24.2.2017