Usługi - 77653-2017

01/03/2017    S42    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Ksawerów: Usługi związane z odpadami

2017/S 042-077653

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Ksawerów
ul. Kościuszki 3 h
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów
Osoba do kontaktów: Justyna Górka
95-054 Ksawerów
Polska
Tel.: +48 422138050
E-mail: przetargi@ksawerow.com
Faks: +48 422138002

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gimna.ksawerow.com

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ksawerów.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Teren gminy Ksawerów.

Kod NUTS PL114

II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Zadanie nr 1
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ksawerów wraz z wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
Zadanie nr 2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie gminy Ksawerów, wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów.
Zadanie nr 3
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach zbiórek objazdowych polegających na przejeździe i załadunku odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, położonych na terenie gminy Ksawerów zgodnie z harmonogramem.

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90512000, 90513100, 90533000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
1.3.2017
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.2.2017