Blago - 77760-2016

Prikaži skrčeni pogled

08/03/2016    S47

Slovenija-Ljubljana: Računalniška oprema in pribor

2016/S 047-077760

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: UL MF
Poštni naslov: Vrazov trg 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija
V roke: Andreja Žagar
E-pošta: andreja.zagar@mf.uni-lj.si
Telefon: +386 15437711
Telefaks: +386 15437726

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.mf.uni-lj.si/

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Oseba javnega prava
I.3)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Računalniška oprema.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
največje število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 8

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Predmet javnega naročila je nakup namiznih in prenosnih računalnikov, druge računalniške opreme, drobnega in potrošnega računalniškega materiala za platformi Windows in Linux in platforme MAC OS in iOS, aktivne mrežne opreme, strežnikov in periferne opreme za shranjevanje podatkov ter prezentacijske opreme za obdobje 4 let.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

30200000 Računalniška oprema in pribor, 48800000 Informacijski sistemi in strežniki, 32400000 Omrežja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Nakup namiznih in prenosnih računalnikov, druge računalniške opreme, drobnega in potrošnega računalniškega materiala za platformi Windows in Linux
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup namiznih in prenosnih računalnikov, druge računalniške opreme, drobnega in potrošnega računalniškega materiala za platformi Windows in Linux.
2)Enotni besednjak javnih naročil

30200000 Računalniška oprema in pribor

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Nakup namiznih in prenosnih računalnikov, drobnega in potrošnega računalniškega materiala za platforme MAC OS in iOS
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup namiznih in prenosnih računalnikov, drobnega in potrošnega računalniškega materiala za platforme MAC OS in iOS.
2)Enotni besednjak javnih naročil

30200000 Računalniška oprema in pribor

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Nakup aktivne mrežne opreme
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup aktivne mrežne opreme.
2)Enotni besednjak javnih naročil

32400000 Omrežja

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Nakup strežnikov in periferne opreme za shranjevanje podatkov
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup strežnikov in periferne opreme za shranjevanje podatkov.
2)Enotni besednjak javnih naročil

48800000 Informacijski sistemi in strežniki

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 5 Naziv: Nakup prezentacijske opreme
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup prezentacijske opreme.
2)Enotni besednjak javnih naročil

30200000 Računalniška oprema in pribor

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
091-4-1/16
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 14.4.2016 - 09:00
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.4.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 120 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 14.4.2016 - 12:00

Kraj:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, SI-1000 Ljubljana, sejna soba.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Predstavniki ponudnikov naj s seboj prinesejo veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2016/3/2035-17916666744933297994/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_091-4-1_16.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 5.4.2016, 10:00.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: UL MF
Poštni naslov: Vrazov trg 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: UL MF
Poštni naslov: Vrazov trg 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
3.3.2016