Usługi - 77912-2020

17/02/2020    S33

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania danych

2020/S 033-077912

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kajak
E-mail: malgorzata.kajak@imgw.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imgw.pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.imgw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez IMGW-PIB od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, automatycznego systemu pomiarowego ...

Numer referencyjny: AR-RZ-262-54/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72319000 Usługi dostarczania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych, znajdującego się na terenie lotniska Poznań Ławica i lotnisku Zielona Góra-Babimost”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 088 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lotnisko Poznań Ławica i lotnisko Zielona Góra-Babimost

II.2.4)Opis zamówienia:

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych, znajdującego się na terenie lotniska Poznań Ławica i lotnisku Zielona Góra-Babimost”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW – PIB) jest certyfikowaną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej, na mocy rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10.3.2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7.7.2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

Na mocy wyznaczenia Ministra Infrastruktury, przyznanego IMGW – PIB w oparciu o art. 127 ust. 2 Ustawy z dnia 3.7.2002 Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14.5.2013 w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, IMGW – PIB ma obowiązek pełnić osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego na 12 lotniskach komunikacyjnych w kraju. Osłona meteorologiczna operacji powietrznych polega na dostarczeniu służbom ruchu lotniczego (ATS) i informacji lotniczej (AIS) rzetelnych informacji meteorologicznych, opracowywanych przez informatorów lotniczo-meteorologicznych na 12 lotniskowych stacjach meteorologicznych w Polsce i w biurach prognoz meteorologicznych. IMGW – PIB poprzez Wyznaczenie jest związany stosownymi umowami z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, na mocy których IMGW – PIB dzierżawi dane pomiarowe z systemu AWOS od firmy Romny Enterprise Sp. z o.o. oraz świadczy osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego i dostarcza PAŻP właściwe produkty i służby, wykorzystywane w zapewnieniu służb żeglugi powietrznej. Opracowanie lotniczych komunikatów meteorologicznych odbywa się w oparciu o dane pochodzące z automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych (AWOS). Obecnie systemy te zlokalizowane są na każdym lotnisku komunikacyjnym w Polsce, a ich właścicielem jest IMGW – PIB /Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów/, Zarządzający Portami Lotniczymi /Poznań, Zielona Góra, Modlin, Lublin/ oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej /Warszawa/. Wobec powyższego IMGW – PIB stoi przed koniecznością dzierżawy niezbędnych danych od firmy Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, który jest ich jedynym dostawcą w zakresie obszaru lotniska Poznań Ławica oraz Zielona Góra – Babimost. Wybór Portu Lotniczego Lublin jest zgodny z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych („dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Romny Enterprise Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rechniewskiego 9b/32
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 088 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Lotnisko Poznań Ławica: 8 688 000,00 PLN netto

Lotnisko Zielona Góra Babimost: 5 400 000,00 PLN netto

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: IMGW
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179–198g ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2020