Usługi - 78506-2017

02/03/2017    S43    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Zamość: Usługi ochroniarskie

2017/S 043-078506

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
Zamość
22-400
Polska
Osoba do kontaktów: Pani Jolanta Zarek
Tel.: +48 84261181536
E-mail: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 84261181607
Kod NUTS: PL312

Adresy internetowe:

Główny adres: www.32wog.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: logistyka, infrastruktura

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO w zakresie dziewięciu części.

II.1.2)Główny kod CPV
79710000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w zakresie dziewięciu części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 525 856.65 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 9
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Głusiec

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL129
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Głusiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w m. Głusiec.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Zamość

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL312
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Zamość.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w m. Zamość.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Łabunie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL312
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Łabunie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w m. Łabunie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Hrubieszów

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL312
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Hrubieszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w m. Hrubieszów.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy ul. Lipowej 1 w m. Lublin

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w Rejonowego Zarządu Infrastruktury w m. Lublin.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w przy ul. Kruczkowskiego 49 w m. Lublin

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Kruczkowskiego 49 w m. Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość przy ul. Kruczkowskiego 49 w m. Lublin.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przy ul. Spadochroniarzy 5 w m. Lublin

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Spadochroniarzy 5 w m. Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przy ul. Spadochroniarzy 5 w m. Lublin.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Spadochroniarzy 5 w m. Lublin

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Spadochroniarzy 5 w m. Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Spadochroniarzy 5 w m. Lublin.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy w m. Chełm

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL312
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Chełm.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całodobowa ochrona obiektów, mienia i osób przy wykorzystaniu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kompleksach wojskowych i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w m. Chełm.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
25/04/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2017