A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 78805-2019

19/02/2019    S35

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 035-078805

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefon: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124582019/reszletek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124582019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124582019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezése

Hivatkozási szám: EKR000124582019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Bp. XIII. ker. Szent László u. 66–68. szám alatti építési telken építendő 60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezési feladatainak elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Megrendelő és a Tervező székhelye, valamint a megvalósítás helyszíne: 1135 Bp. XIII. ker. Szent László út 66–68. (Hrsz.: 27045 és 27046)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezési szolgáltatás a 1135 Bp. XIII. ker. Szent László út 66–68. szám alatti építési telken építendő 60 lakásos önkormányzati – passzívház kritériumainak megfelelő – lakóépület tervezési feladatainak ellátására.

Feladatok:

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő részére, az építési engedélyezési eljárás lefolytatása

— Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő részére, szolgáltatói hozzájárulások beszerzése

A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazatlan és árazott költségvetést készít.

Tervezési szolgáltatásba tartozik a szakmai kooperációkon való személyes részvétel (várhatóan hetente 1 alkalommal, a beruházás teljes időszaka alatt), melyre a tervezői művezetésre meghatározott díj érvényesíthető.

Tervezői művezetés

Ajánlattevő köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetésre. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

A tervezői művezetés részletes szabályait a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara által megalkotott szabályzat tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (Tanulmánytervben) kerülnek kifejtésre.

A Tanulmányterv szerint a kialakított lakások jellemzően 50-75 m2 közötti 2 szobás lakások. Átlagos lakás alapterület 62,5 m2. Mindegyikben van önálló konyha és étkező helyiség. Az épületben 36 m2-nél kisebb garzonlakás nincs, és a lakások átlag alapterülete is meghaladja az 50 m2-t. Az épületben a kért 2 akadálymentes lakás kialakítására van lehetőség.

Feltételes közbeszerzés:

Ajánlatkérő az eljárás tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos telekalakítási eljárást jelen eljárás tárgyát képező szerződés feltételének tekinti, azaz a telekalakítási eljárás sikertelenségét olyan eseménynek tekinti, mely az eljárás eredménytelenségét (Kbt. 53. § (5) bek.), illetve a szerződés megkötésének vagy hatálybalépésének meghiúsulását (135. § (12) bek.) okozza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési rész-határidő az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére (nap, maximum 90 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési rész-határidő a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére (nap, maximum 30 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.a. alkalmassági feltételhez bevont tervező passzívház tervezésében szerzett tapasztalat megléte / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az "Ár" kritérium rész-szempontjai:

— Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (egyösszegű ajánlat): 25 súlyszám

— Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (egyösszegű ajánlat): 25 súlyszám

— Tervezői művezetés (mérnöknap): 20 súlyszám

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:

A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Kizáró okok tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat kell benyújtani.

Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:

M.1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás/nyilatkozat másolati példányát kell csatolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint (megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap adattal, a szerződést kötő felet, a szerződés tárgyát, az alkalmassági feltétel szempontjából releváns mennyiségi adatokat, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

M.2. a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek (tervezőinek) megnevezését, végzettségüket igazoló dokumentum másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a rendelkezésre állási nyilatkozatokat. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az alkalmasság tekintetében előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlati idejét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, feltéve hogy az értékelési szempont tekintetében a szakember nem kerül megjelölésre).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, min. 30 lakásos új építésű, lakóépület engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció generál elkészítésére vonatkozó referenciával (jogerős építési engedéllyel lezárt).

Új építésű épület alatt Ajánlatkérő az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített épület kivitelezését érti, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavételi eljárásra köteles.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.

M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.a) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (2 év) rendelkezik;

M/2.b) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (3 év) rendelkezik;

M/2.c) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (3 év) rendelkezik;

M/2.d) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület) tervezői jogosultsággal tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (5 év) rendelkezik;

M/2.e) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „K” (Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület) tervezői jogosultsággal tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (2 év) rendelkezik;

M/2.f) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” vagy „KÉ-KK” (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési szakterület vagy Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési szakterület) tervezői jogosultsággal tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (3 év) rendelkezik;

M/2.g) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „GT” (Geotechnikai tervezési szakterület) tervezői jogosultsággal tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (3 év) rendelkezik.

Ajánlatkérő az M/2.a - M/2.g. pontokban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal való egyenértékű végzettséget és szakmai tapasztalatot elfogadja.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Rész-számlázás teljesítési egységenként történik: 1. engedélyezési tervdokumentáció: a jogerős építési engedély kézhezvételét követően. 2. Kiviteli tervdokumentáció: a kiviteli tervdokumentáció átadását követően. 3. Tervezői művezetés: negyedévente.

A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér,

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/03/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/03/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtása és bontása az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szerint kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

(https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000124582019).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított 150 nap, melyből 90 nap az engedélyezési tervdokumentáció átadására, 30 nap a kivitelezési tervdokumentáció átadására, 30 nap a kiviteli tervek szolgáltatói egyeztetésére vonatkozó rész-teljesítési határidő. A tervezői művezetés tekintetében a teljesítés időtartama a beruházás teljes időszaka). Az egyes részteljesítési határidőkhöz kapcsolódó feltételek a szerződés-tervezetben kerülnek meghatározásra.

2. Az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében.

3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert – alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat esetén is kötelező benyújtani).

4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának másolata.

5. Alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak (III.1.3) pont).

6. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ár” szempontok és a teljesítési határidőre vonatkozó „minőségi szempont” esetén: fordított arányosítás; az M/2.a. tervező passzívház tervezésében szerzett tapasztalata esetén pontozás („igen”: 10 pont, „nem”: 0 pont).

8. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.

9. Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

10. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.

11. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. Kormr. 11. §-a szerint köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amely így megfelel az alábbi követelményeknek: a szerződés tárgyát képező munkákra irányuló min. 50 000 000 Ft/év és min. 10 000 000 Ft/káresemény összegű építőipari tervezői felelősségbiztosítás, amely kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A felelősségbiztosítás meglétét a szerződéskötéskor igazolni kell.

12. Passzívház definíciója: az épület éves fűtési energiaigénye nem haladja meg a 15 kWh/(m2év) értéket; átlátszatlan felületek U értéke 0,15 W/(m2K) alatt legyen; ablakok, és már átlátszó felületek U értéke 0,8 W/(m2K) alatt legyen; a nyugat, kelet irányú, valamint a vízszinteshez 75 fok alatt hajló átlátszó felület a mögöttük lévő hasznos felület 15 %-ánál nem lehet nagyobb, vagy 75 % csökkentő tényezőjű napvédelemmel kell ellátni, déli felületeknél a határ a hasznos felület 25 %-a; a frisslevegő hőmérséklete a belépésnél 17 oC felett legyen; minden helyiségben legalább egy nyitható ablak kell (nyári éjszakai szellőzésre); az összes primerenergia fajlagos igénye nem nagyobb mint 120 kWh/(m2/év); az épület légtömörsége legfeljebb n(50)<0,6 1/h.

13. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026)

14. A II.1.6) pont kiegészítése a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. tv.) rendelkezései az irányadóak.

II.1.). pont kiegészítése:

Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetősének biztosítását, azonban a gazdasági észszerűséget és a beszerzés műszaki jellegzetességeit figyelembe véve a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja, tekintettel arra, hogy a tervezési cél elérése érdekében egymásra épülő tervfázisok elkészítése szükséges, ezért a közbeszerzési eljárás műszaki tartalma nem megosztható.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/02/2019