Połączone kontrakty - 79086-2017

02/03/2017    S43    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2017/S 043-079086

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Ziemey
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 483673673
Kod NUTS: PL128

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem.

II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup ERP-a wraz z wdrożeniem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 97 368.57 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup ERP-a wraz z wdrożeniem.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup kart RSA.

II.1.2)Główny kod CPV
30237000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup kart RSA.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 856.34 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup kart RSA.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/05/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu kontroli dostępu dla urządzeń UTM.

II.1.2)Główny kod CPV
32420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa systemu kontroli dostępu dla urządzeń UTM.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 38 799.42 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42961100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu kontroli dostępu dla urządzeń UTM.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/05/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemu monitorowania usług.

II.1.2)Główny kod CPV
30231300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemu monitorowania usług.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 23 757.93 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemu monitorowania usług.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania antywirusowego dla SharePoint (Symmdrive) wraz ze wsparciem, szkoleniem i usługą wdrożenia oprogramowania.

II.1.2)Główny kod CPV
48760000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania antywirusowego dla SharePoint (Symmdrive) wraz ze wsparciem, szkoleniem i usługą wdrożenia oprogramowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 657.91 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48760000
72000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania antywirusowego dla SharePoint (Symmdrive) wraz ze wsparciem, szkoleniem i usługą wdrożenia oprogramowania.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
27/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi kolejek pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa obecnie używanej przez Zamawiającego szyny integracyjnej w obszarze wydajności oraz wysokiej dostępności i niezawodności.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 152 381.15 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa obecnie używanej przez Zamawiającego szyny integracyjnej w obszarze wydajności oraz wysokiej dostępności.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
28/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania.

II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń i akcesoriów komputerowych i oprogramowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 736 857.53 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa serwerów i urządzeń sieciowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwerów i urządzeń sieciowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i rozbudowa macierzy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup, dostawa i rozbudowa macierzy.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30237200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa oprogramowania

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania niezbędnego dla Zamawiającego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
28/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego.

II.1.2)Główny kod CPV
31524120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 38 947.43 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31524210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
26/09/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2017