Połączone kontrakty - 79087-2017

02/03/2017    S43    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Radom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2017/S 043-079087

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Ziemey
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 483673673
Kod NUTS: PL128

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług przez Centrum Przetwarzania Danych MF.

II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług przez Centrum Przetwarzania Danych MF.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 147 114.76 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup usługi wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego dla systemu zdalnego dostępu VPN SSL

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000
72220000
72260000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemu Check Point VPN SSL, poprzez świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego dla Systemu Zdalnego Dostępu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup Usługi Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000
72260000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i świadczenie Usługi Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania Red Hat JBoss Enterpise Application Platform 16 – Core Standard w liczbie sztuk 1 oraz Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 64 – Core Standard w liczbie sztuk 2.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup Usługi Wsparcia dla Oprogramowania Microsoft SQL Server

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i świadczenie Usługi Wsparcia dla Oprogramowania Microsoft SQL Server dla 16 sztuk pakietów licencyjnych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług przez CPD MF

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług przez CPD MF.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis pogwarancyjny infrastruktury teleinformatycznej tworzącej platformę usługową CPD MF.

II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury teleinformatycznej w tym: serwerów, macierzy dyskowych, przełączników sieciowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 977 067.94 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie techniczne dla Systemu IPS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71356300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne (w tym pogwarancyjne) dla Systemów IPS.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie techniczne dla Systemu Firewall

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71356300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne (w tym pogwarancyjne) dla Systemów Firewall.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie techniczne dla Systemu urządzeń sieciowych i macierzy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71356300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne (w tym pogwarancyjne) dla urządzeń sieciowych i macierzy.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi utrzymania systemu PKI.

II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemu PKI.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 58 421.14 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemu PKI.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wsparcia technicznego dla VDI.

II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi wsparcia technicznego dla VDI.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 23 368.45 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi wsparcia technicznego dla VDI.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
07/05/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wsparcia technicznego dla licencji Vmware.

II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi wsparcia technicznego dla licencji VMware.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 81 789.60 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi wsparcia technicznego dla licencji VMware.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/05/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów zainstalowanych w CPD MF.

II.1.2)Główny kod CPV
50700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów zainstalowanych w CPD MF.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 947 371.50 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Radom, Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów klimatyzacji i wentylacji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Radom, Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów klimatyzacji i wentylacji.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów niskoprądowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Radom, Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów niskoprądowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elementów ogólnobudowlanych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elementów ogólnobudowlanych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/07/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie systemu VPN SSL.

II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi utrzymania systemu SSL VPN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 83 378.65 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi utrzymania systemu SSL VPN.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów oraz usługi dostępu do sieci Internet.

II.1.2)Główny kod CPV
72720000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów oraz usługi dostępu do sieci Internet.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 976 335.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72318000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup wsparcia technicznego dla Vmware.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
21/09/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2017