Dostawy - 79344-2017

02/03/2017    S43    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Jelenia Góra: Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

2017/S 043-079344

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
Grottgera 2
Osoba do kontaktów: por. Radosław Zalewski
58-500 Jelenia Góra
Polska
Tel.: +48 757540340
E-mail: as_jelenia_gora@sw.gov.pl
Faks: +48 757532665

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sw.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Areszt Śledczy w Lubaniu
Podwale 1
59-800 Lubań
Polska

Zakłąd Karny w Zarębie
Leśna 4
59-800 Zaręba
Polska

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Areszt Śledczy Jelenia Góra, ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra
Areszt Śledczy Lubań, ul. Podwale 1, 59-800 Lubań
Zakład Karny Zaręba, ul. Leśna 4, 59-800 Zaręba.
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
1. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do trzech jednostek organizacyjnych służby więziennej Okręgu Wrocławskiego:
Areszt Śledczy Jelenia Góra, ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-181-45-36,
Areszt Śledczy Lubań, ul. Podwale 1, 59-800 Lubań, NIP: 613-100-38-12,
Zakład Karny Zaręba, ul. Leśna 4, 59-800 Zaręba, NIP: 613-10-03-806,
w ilościach i asortymencie podanym poniżej.
2. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wymagania wszystkich odpowiednich przepisów oraz Polskich Norm lub norm przenoszących normy europejskie, bądź norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
3. Pojazd przywożący dostawę musi zmieścić się w przejazd o wymiarach:
AŚ Jelenia Góra: szerokość 449 cm wysokość 420 cm,
AŚ Lubań: szerokość 357 cm wysokość 403 cm,
ZK Zaręba: wysokość 400 cm.
4. Dostawy artykułów żywnościowych do każdej z jednostek będą się odbywać codziennie od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach 7:30 – 14:00 po uprzednim zamówieniu składanym telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną najpóźniej w przeddzień dostawy. W okresach świątecznych wielkości oraz dni i godziny dostaw ustalane będą indywidualnie.
Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia każda z jednostek indywidualnie uzgodni z wykonawcami szczegółowe terminy dostaw.
5. Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw: 1.1.2018 r., zakończenie dostaw 31.12.2018 r.
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dla dostaw:
Część I – warzywa i owoce
Część II – mięso i wędliny
Część III – różne artykuły spożywcze
Część IV – ryby
Część V – artykuły zbożowe, skrobiowe, przemiału ziarna i makarony
Część VI – pieczywo
Część VII – tłuszcze
Część VIII – nabiał
Część IX – jaja spożywcze
Część X – konserwy.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 1 600 000 i 1 800 000 PLN

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

03100000, 03200000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15900000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
1.8.2017
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.2.2017