Dostawy - 79374-2020

Submission deadline has been amended by:  159373-2020
18/02/2020    S34

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 034-079374

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szarow
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup komputerów dla jednostek organizacyjnych NBP

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0020/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń mikrokomputerowych, w tym: stacji roboczych podstawowych, notebooków podstawowych, monitorów ekranowych 23”, monitorów ekranowych 32’’.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części, które zostały opisane w rozdz. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, dla każdej z 4 części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – stacje robocze podstawowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Dostawa: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA.

2. Świadczenie usług gwarancyjnych: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I – stacje robocze podstawowe

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 30214000-2 stacje robocze.

2. Dostawa stacji roboczych podstawowych w maksymalnej ilości do 750 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 375 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 375 sztuk.

3. Dostawy stacji roboczych podstawowych do siedziby Zamawiającego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, będą realizowane w 2 etapach:

a) etap pierwszy – podstawowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części I;

b) etap drugi – opcjonalny: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części I. Ostateczna ilość zamawianych stacji roboczych podstawowych zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stacji roboczych podstawowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

5. Specyfikację techniczną stacji roboczych z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku nr 3A do SIWZ, Uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części I zamówienia, formularz techniczny oferty – część I zamówienia (Załącznik do uszczegółowienia „Formularza ofertowego” dla części I zamówienia).

6. Stacje robocze podstawowe, będące przedmiotem zamówienia, muszą być:

a) fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane po 1.5.2020 r.;

b) objęte minimum 36-miesięczną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez strony, odpowiednio dla danego etapu, protokołu odbioru: końcowego etapu pierwszego – podstawowego i końcowego etapu drugiego – opcjonalnego, na warunkach określonych we wzorze umowy dla części I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach opcji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stacji roboczych podstawowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego. Ostateczna ilość zamawianych stacji roboczych podstawowych zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – notebooki podstawowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Dostawa: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA.

2. Świadczenie usług gwarancyjnych: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – notebooki podstawowe.

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 30213100-6 komputery przenośne.

2. Dostawa notebooków w maksymalnej ilości do 160 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 80 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 80 sztuk.

3. Dostawy notebooków do siedziby Zamawiającego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, będą realizowane w 2 etapach:

a) etap pierwszy – podstawowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części II;

b) etap drugi – opcjonalny: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części II. Ostateczna ilość notebooków zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości notebooków w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

5. Specyfikację techniczną notebooków z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku nr 3B do SIWZ, uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części II zamówienia, formularz techniczny oferty – część II zamówienia (Załącznik do uszczegółowienia „Formularza ofertowego” dla części II zamówienia).

6. Notebooki, będące przedmiotem zamówienia, muszą być:

a) fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane po 1.5.2020 r.;

b) objęte minimum 36-miesięczną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez strony, odpowiednio dla danego etapu, protokołu odbioru: końcowego etapu pierwszego – podstawowego i końcowego etapu drugiego – opcjonalnego, na warunkach określonych we wzorze umowy dla części II.

7. Dokonanie wymiany akumulatorów we wszystkich dostarczonych notebookach zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze umowy dla części II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości notebooków w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego. Ostateczna ilość notebooków zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III – monitory ekranowe 23''

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Dostawa: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA.

2. Świadczenie usług gwarancyjnych: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część III – monitory ekranowe 23''.

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 30231300-0 monitory ekranowe.

2. Dostawa monitorów ekranowych w maksymalnej ilości do 800 sztuk, w tym:

a) w ramach realizacji etapu pierwszego – podstawowego w ilości 400 sztuk;

b) w ramach realizacji etapu drugiego – opcjonalnego w maksymalnej ilości do 400 sztuk.

3. Dostawy monitorów ekranowych do siedziby Zamawiającego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, będą realizowane w 2 etapach:

a) etap pierwszy – podstawowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części III;

b) etap drugi – opcjonalny: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części III. Ostateczna ilość zamawianych monitorów ekranowych zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości monitorów ekranowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego.

5. Specyfikację techniczną monitorów ekranowych z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku nr 3C do SIWZ, uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części III zamówienia, formularz techniczny oferty – część III zamówienia (Załącznik do uszczegółowienia „Formularza ofertowego” dla części III zamówienia).

6. Monitory ekranowe, będące przedmiotem zamówienia, muszą być:

a) fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane po 1.5.2020 r.;

b) objęte minimum 36-miesięczną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez strony, odpowiednio dla danego etapu, protokołu odbioru: końcowego etapu pierwszego – podstawowego i końcowego etapu drugiego – opcjonalnego, na warunkach określonych we wzorze umowy dla części III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości monitorów ekranowych w etapie drugim – opcjonalnym, bądź całkowitej rezygnacji z etapu drugiego – opcjonalnego. Ostateczna ilość zamawianych monitorów ekranowych zostanie określona w pisemnym zleceniu dostawy dotyczącym realizacji etapu drugiego – opcjonalnego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV – monitory ekranowe 32''

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Dostawa: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA.

2. Świadczenie usług gwarancyjnych: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część IV – monitory ekranowe 32”.

1. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 30231300-0 monitory ekranowe.

2. Dostawa monitorów ekranowych w ilości 20 sztuk.

3. Dostawy monitorów ekranowych do siedziby Zamawiającego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, będą realizowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części IV;

4. Specyfikację techniczną monitorów ekranowych z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku nr 3D do SIWZ, uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części IV zamówienia, formularz techniczny oferty – część IV zamówienia (Załącznik do uszczegółowienia „Formularza ofertowego” dla części IV zamówienia).

5. Monitory ekranowe, będące przedmiotem zamówienia, muszą być:

a) fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane po 1.5.2020 r.;

b) objęte minimum 36-miesięczną gwarancją oraz rozszerzoną rękojmią od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych we wzorze umowy dla części IV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda złożenia – odpowiednio dla części I, II, III, IV – wykazu dostaw lub usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. dla części I – stacje robocze podstawowe: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę stacji roboczych, a wartość stacji roboczych dla każdego z tych zamówień (umowy) wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN brutto* lub co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę zestawów komputerowych, w których wartość stacji roboczych dla każdego z tych zamówień (umowy) wyniosła co najmniej 500 000,00 PLN brutto*;

2. dla części II – notebooki podstawowe: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę notebooków, a wartość notebooków dla każdego z tych zamówień (umowy) wynosiła co najmniej 400 000,00 PLN brutto* lub co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę zestawów komputerowych, w których wartość notebooków dla każdego z tych zamówień (umowy) wyniosła co najmniej 400 000,00 PLN brutto*;

3. dla części III – monitory ekranowe 23”: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę monitorów ekranowych, a wartość monitorów ekranowych dla każdego z tych zamówień (umowy) wynosiła co najmniej 30 000,00 PLN brutto* lub co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę zestawów komputerowych, w których wartość monitorów ekranowych dla każdego z tych zamówień (umowy) wyniosła co najmniej 30 000,00 PLN brutto*;

4. dla części IV – monitory ekranowe 32”: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę monitorów ekranowych, a wartość monitorów ekranowych dla każdego z tych zamówień (umowy) wynosiła co najmniej 20 000,00 PLN brutto* lub co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmowało dostawę zestawów komputerowych, w których wartość monitorów ekranowych dla każdego z tych zamówień (umowy) wyniosła co najmniej 20 000,00 PLN brutto*

* W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy na każdą z części zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 010-018846
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Narodowy Bank Polski w Warszawie, ul. Jasna 8, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 53 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100), w tym:

2.1 na część I: 30 000,00 PLN; 2.2 na część II: 15 000,00 PLN; 2.3 na część III: 7 000,00 PLN; 2.4 na część IV: 1 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto oferty – 95 %;

2) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi oraz rozszerzonej gwarancji producenta Sprzętu o której mowa w § 4 wzorów umów – 5 %.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4–8 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda: wykazu dostaw (w odniesieniu do każdej z części), o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 ze zm.) zwanym dalej rozporządzeniem ws. dokumentów.

7. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia w sprawie dokumentów;

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 w rozporządzenia ws. dokumentów.

8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda (w odniesieniu do części I–II) dokumentów, o których mowa w par.13 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentów, zgodnie z treścią SIWZ.

9. Realizacja zamówienia w zakresie części I, II, III zamówienia podzielona będzie na 2 etapy:

9.1. etap pierwszy – podstawowy: w maks. terminie wynoszącym do 30 dni kalendarz. od daty zawarcia umowy;

9.2. etap drugi – opcjonalny: w maksymalnym terminie do 30 dni kalendarz. od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia dostawy przez Zamawiającego. Pisemne zlecenie dostawy może zostać przekazane Wykonawcy nie później niż do końca 90 dnia od daty zawarcia umowy.

10. Realizacja zamówienia w zakresie części IV zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

11. Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi oraz wykupienie od producenta sprzętu rozszerzonej gwarancji producenta sprzętu dla części zam. I, II, III,IV przez minimalny okres 36 miesięcy od daty podp. przez strony stosownego protokołu odbioru.

12. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą platformy zakupowej NBP pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl.

13. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunik. elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

14. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020