Építési beruházás - 79670-2019

19/02/2019    S35

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2019/S 035-079670

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616500
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000089672019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000089672019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagykörút déli szakasz átépítése

Hivatkozási szám: EKR000089672019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagykörút Üllői út - Karinthy Frigyes út közötti szakaszának átépítése vállalkozási szerződés keretében.

Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező kivitelezési tervdokumentáció, az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Nagykörút, Üllői út - Karinthy Frigyes út között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek (AT) a jelen eljárás eredményeként vállalkozási szerződés keretében el kell végeznie a kivitelezési tervdokumentációban, az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben meghatározott feladatokat. Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

A projekt célja és főbb mennyiségei: a Nagykörút, Üllői út - Karinthy Frigyes út között szakaszának átépítése érdekében kerül sor jelen eljárás lefolytatására, amelynek keretén belül összesen 2435 vm közúti vasúti pálya 5 csoport kitérő, 1 csoport átszelés átépítés, valamint 1051 vm síncsere szükséges, a kapcsolódó áramvisszavezetési, váltóállítási és egyéb munkákkal, valamint tervezői művezetés igénybevételével. Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a KD-ok részét képező kivitelezési tervdokumentáció, az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza. A munkavégzéshez az Ajánlatkérő által biztosított anyagok:- 12 pár sín dilatáció a hozzá tartozó áramellátási szekrénnyel; - a beépítendő kitérők és átszelés vasanyaga, aljkészlete, váltófűtése; - előregyártott vasbeton pályalemezek. Minden más anyagot a nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania új állapotú, magyarországi alkalmazhatósági engedéllyel rendelkező anyagokból.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

Szakmai ajánlat részeként:

— Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:

— arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja,

— arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

*amennyiben Ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— az általa vállalt jótállási határidőról, amely nem lehet kevesebb, mint 24 hónap,

— Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás (0-24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 15/06/2019
Befejezés: 15/12/2019
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben külső körülmények (pl. vágányzár biztosíthatósága) miatt az építési beruházás a jelen pontban meghatározott időpontig nem végezhető el, szerződő felek külön megállapodásával a szerződés további egy évvel meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A BKV Zrt. által biztosítandó, a II.2.4) pontban meghatározott anyagokat Ajánlatkérő erre irányuló megrendelése esetén (opció) Ajánlattevőnek kell elszállítania a BKV. Zrt. raktárából (tervezetten:1106 Budapest X. kerület, Fehér út 1.) a munkavégzés helyszínére. Az opció keretében megajánlott szállításra vonatkozó ajánlati árnak tartalmaznia kell a fel-, és lerakodás költségét is. Az opció keretében megrendelhető szolgáltatás teljesítéséről külön számla állítandó ki. A jelen pont szerinti opciós tétel lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opcióra vonatkozó további szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-10. Értékelési módszer: 1. szempont (Vállalt többletjótállás mértéke): egyenes arányosítás; 2. szempont (Ár): fordított arányosítás. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár a legalacsonyabb.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zá́rnia az eljárásbó́l azt az Ajánlattevőt, alvállalkozó́t, vagy az alkalmasság igazolá́sá́ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1-16. § alapján:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll)

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania, figyelemmel a 2018.01.01-től hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra.

AK felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.AK a hirdetményfeladó rendszer karakterkorlátozása miatt a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat a III.1.4. pontban tünteti fel.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az Ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja Ajánlattevők EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem,

— Ha az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatozó EEKD-kat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek, vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,

— Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított, előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben az Ajánlattevő három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. E szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az 1 200 000 000 Ft-ot, azaz Egymilliárd-kettőszázmillió forintot, továbbá ha a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti-vasúti (villamos) pályaépítés és/vagy átépítés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 800 000 000 HUF-ot, azaz Nyolcszázmillió forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az AT-nek a Kormány 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT-ők EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem,

— Ha az AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-kat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek, vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,

— Közös ajánlattétel esetén a közös AT-ők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (AK külön felhívása esetén):

AT-nek (közös AT-nek): M/1: ismertetnie kell 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap során végzett legjelentősebb, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő építési beruházásait - a szerződést kötő másik fél által - igazolva. A referenciaig.nak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,

— Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail),

— Az építési beruházás tárgyának és mennyiségének (vm=vágányméter) ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal),

— Amennyiben AT a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges),

— Felelős műszaki vezető megnevezése,

— Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2: a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet). AT-nek AK felhívására be kell nyújtania:- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal: a bevonni kívánt szakember neve és az alkalmassági követelmény megjelölése, amelyre igénybe kívánja venni, - a bevonni kívánt szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát, a szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapból származó, összesen legalább 800 vm sínkörülöntéses közúti vasúti (villamos) vágány építésére és/vagy felújítására és/vagy átépítésére és legalább 200 vm előregyártott vasbeton elemekből épült közúti vasúti (villamos) vágány építésére és/vagy felújítására és/vagy átépítésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő közúti vasúti (villamos) vágány fogalma alatt a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” (Sárga Könyv) szerinti fogalmat érti. Ajánlatkérő a szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciamunkákat fogadja el, az előírt referenciakövetelmények tekintetében nem kívánja korlátozni a teljesített szerződések számát. Ajánlatkérő az elmúlt 60 hónap során teljesített referenciának tekinti a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett építési beruházásokat.

M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

a.) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-KÉ jogosultsággal;

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

SZ/1. igazolási mód:

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) a 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, és a Kr. a 8. § (1) bekezdése az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon (HU) letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ESPD IV. részében részletes jelölését kéri (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (5) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett Ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Közös ajánlattétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös Ajánlattevők vonatkozásában a névjegyzékben/letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelménye tekintetében elegendő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös Ajánlattevők közül egy szerepel a névjegyzékben/nyilvántartásban, illetve rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jólteljesítési biztosíték. Mértéke: szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. Jótállás mértéke: Ajánlattevő ajánlata szerint. Minimum 24 hónap.Ajánlatkérő a vállalt többletjótállási időt külön szempontként értékeli a KD-okban meghatározottak szerint.Vágányzár túllépés esetén alkalmazott költségtérítés mértéke: 500 000 Ft/alkalom+Vállalkozói Díj 0,2 %-a naponta. Kötbérek: késedelmi: napi 2 %, de legfeljebb összesen 30 %, alapja: a vállalkozói díj késedelmesen teljesített szolgáltatásra eső értéke. Meghiúsulási: 30 %, alapja: Vállalkozói díj. Hibás teljesítési: 30 %, alapja: a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső Vállalkozói díj. További szabályok a szerződéstervezetben.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül, figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. §-ában, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bek.-ben foglaltakat.1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be. Opció lehívása esetén 1 db opciós számla nyújtható be. Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. általános forgalmi adó nélküli teljes ellenszolgáltatás 5 %-a; de legfeljebb általános forgalmi adó nélkül számított 75 000 000 Ft. Tartalékkeretet: 322/2015. (X.30.) Kr. 20. § a szerződés szerinti általános forgalmi adó, opció, és egyéb járulékos költségek nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-a, a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A további részleteket a KD-ok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé nyertes Ajánlattevő, ill. a közös Ajánlattevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet, vagy jogi személy létrehozatalát.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertesség esetén az M2./a. pozícióra megajánlott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-KÉ jelű érvényes jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell. A kamarai nyilvántartásba vételről szóló nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A III.1.3) M2/a. pont esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember pozícióját jelöli, a jogosultság megléte nem alk.-i követelmény.

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, a szerződés felmondását, v. attól való elállást eredményezhet, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bek. c) szerinti kizárással járhat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/04/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/04/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg [424/2017. Korm.rend. (továbbiakban: e-Kr.) 15. § (2)]. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. AK a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

3. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek.t alkalmazza.

4. FAKSZ: a hirdetmény feladásáig dr. Szunyogh Judit (00101), azt követően dr. Gara Richárd (00041)

5. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bek.-e alapján ajánlatában köteles megjelölni:

— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

— az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.

6. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. rendelkezései alkalmazandóak.

7. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas

8. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.

9. AK jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

10. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy – nyertessége esetén – a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 50 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év biztosítási értékű építési-szerelési szakmai felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja.

12. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték benyújtásához.

13. AK az 1. értékelési részszempont esetében a további 24 hónap vállalt jótállási időtartamot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. (10 pont) Amennyiben AT 0 hónapot ajánl meg, akkor kizárólag a kötelező 24 hónap mértékű jótállási időtartamot biztosítja.

14. A felhívás IV.2.6) pontjában megadott két hónap alatt 60 nap értendő.

15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek kezdési időpontja 6.3.2019-án 10:00 óra. Találkozás helye: Üllői úton a 4-6-os "Corvin negyed" villamos megálló a Práter utcával szembe. A helyszíni bejárásra nem konzultációs jelleggel kerül sor, a bejárás során felmerült kérdéseiket az érdeklődő gazdasági szereplők írásban, kiegészítő tájékoztatás keretében tehetik fel.

16. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

17. A II.2.7) pontban megjelölt szerződés kezdő és befejező időpontja nem fix időpont, a közbeszerzési eljárás befejezésétől, illetve a vágányzártól függ.

18. Karakterkorlátozásra tekintettel AK az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban adja meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/02/2019