Služby - 79856-2017

Zobrazit zhuštěný náhled

03/03/2017    S44

Belgie-Brusel: Oznámení předběžných informací ENV 2017

2017/S 044-079856

 1.Veřejný zadavatel:

Evropská komise, Directorate-General for Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIE. Tel. +32-2-296.00.08. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Zamýšlené veřejné zakázky na rok 2017:

ENV A.3 — Environmentální znalosti, ekoinovace a malé a střední podniky:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Sekretariát Evropské ekologické ceny pro podnikatele; březen 2017; 492 000 (2 x 246 000); SER.
ENV B.1 — Udržitelná výroba, výrobky a spotřeba:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Zelený růst a kruhová ekonomika — podpůrné činnosti pro zapojení zainteresovaných stran, výměna informací a osvědčených postupů (3 položky); duben 2017; 24 000 000 (6 000 000 × 4); FRA;
Asistenční služba pro ekologickou stopu; duben 2017; 400 000; SER;
Asistenční služba systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) EU; duben 2017; 400 000 (100 000 x 4); SER;
Provozování asistenční služby ekoznačky EU; duben 2017; 536 000 (134 000 x 4); SER;
Realizace systému ekoznačky EU v oblasti reprezentace zainteresovaných činitelů; duben 2017; 480 000 (120 000 x 4); SER;
Školení v oblasti ekologických veřejných zakázek (GPP) se zaměřením na kruhovou ekonomiku; duben 2017; 300 000; SER;
Asistenční služba pro ekologické veřejné zakázky (GPP); duben 2017; 220 000 (55 000 x 4); SER.
ENV B.2 — Udržitelné chemické přípravky:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Studie za účelem vypracování rámce založeného na důkazech pro použití orgánů s rozhodovací pravomocí při hodnocení látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech; května 2017; 250 000; ETU.
ENV B.3 — Nakládání s odpadem a druhotnými materiály:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Rámcová smlouva „Pomoc Komisi při hodnocení plánů nakládání s odpady a při monitorování shody a podpora provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (rámcová směrnice o odpadech)“; duben 2017; 4 000 000 EUR (1 000 000 × 4); FRA;
Podpora pro vypracování dokumentu s pokyny za účelem zajištění toho, že principy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES (směrnice o nakládání s odpady z těžebního průmyslu) jsou uplatňovány ve všech členských státech harmonizovaným způsobem; duben 2017; 220 000; ETU.
ENV C.1 — Čistá voda:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Technická analýza pro vytvoření holistických přístupů pro hodnocení chemických rizik ve vodním prostředí; březen 2017; 200 000; SER;
Vzájemná hodnocení vodohospodářských orgánů; květen 2017; 150 000; SER;
Posouzení investičních potřeb ve 2 vybraných pododvětví vodního hospodářství; duben 2017; 400 000; SER;
Sekretariát Evropského inovačního partnerství (EIP) 2018; duben 2017; 380 000; SER;
Evropský systém informací o vodě (WISE); duben 2017; 1 200 000 (400 000 x 3); SER.
ENV C.3 — Čisté ovzduší:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Průběžný přezkum emisních inventur členských států podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší; duben 2017; 350 000; SER.
ENV D.1 — Využívání a správa půdy:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Neutralita znehodnocování půdy na evropské úrovni; červen 2017; 200 000; SER.
ENV D.2 — Biologická rozmanitost:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Technická podpora pro konečné hodnocení strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020; květen 2017; 300 000; SER;
Vývoj metodiky a ukazatelů pro hodnocení dopadu liberalizace obchodu mezi EU a obchodním partnerem pro jednání na biologickou rozmanitost v kontextu hodnocení EU v oblasti dopadu na udržitelnost; květen 2017; 230 000; SER.
ENV D.3 — Ochrana přírody:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Podpora pro biogeografické procesy Natura 2000; březen 2017; 900 000; SER;
Podpora provádění akčního plánu týkajícího se směrnic EU o ochraně přírody (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin); březen 2017; 1 000 000; SER;
Informační materiál o přírodě a biologické rozmanitosti; duben 2017; 510 000 (170 000 x 3); SER;
Technická podpora pro platformu EU pro velké šelmy; březen 2017; 450 000 (150 000 x 3); SER;
Pilotní projekt – Přezkoumání a zmírnění dopadů rozvoje obnovitelné energie na chráněná stanoviště a druhy podle směrnic o ptácích a o stanovištích; březen 2017; 1 000 000; SER;
Pilotní projekt – Zřízení regionálních a místních platforem o soužití lidí a velkých šelem zaměřených na klíčové činnosti pro velké šelmy v oblastech s vysokými úrovněmi konfliktu; květen 2017; 500 000; SER;
Pilotní projekt – Na cestě ke zlepšení znalostí a přístupu k údajům pro provádění směrnic o ptácích a o stanovištích; červen 2017; 500 000; SER.
ENV F.3 — Mnohostranná spolupráce v oblasti životního prostředí:
Název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet (EUR); druh zakázky (služba (SER), studie (ETU) nebo rámcová smlouva (FRA)):
Služby podpory pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 (nařízení o EU ABS (přístup a sdílení přínosů)); duben 2017; 600 000; SER.