TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 79856-2017

Näytä suppea näkymä

03/03/2017    S44

Belgia-Bryssel: Ympäristöasioiden PO:n ennakkotietoilmoitus vuodelle 2017

2017/S 044-079856

 1.Hankintaviranomainen:

Euroopan komissio, Directorate-General for Environment, Unit SRD.2 – Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIA. P. +32-2-296.00.08. Sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Suunnitellut hankinnat vuodelle 2017:

Ympäristöasioiden PO, yksikkö A.3 – ympäristötietämys, ekoinnovaatiot ja pk-yritykset:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille -kilpailusta vastaava sihteeristö; maaliskuu 2017; 492 000 (2 x 246 000); palvelusopimus (service contract – SER).
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.1 – kestävä tuotanto, tuotteet ja kulutus:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Vihreä kasvu ja kiertotalous – toimien tukeminen sidosryhmien sitouttamiseksi sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi (3 erää); huhtikuu 2017; 24 000 000 (6 000 000 x 4); puitesopimus (framework contract – FRA);
Ympäristöjalanjälkeen liittyvä tukipalvelu; huhtikuu 2017; 400 000; palvelusopimus;
EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS-järjestelmä) koskeva tukipalvelu; huhtikuu 2017; 400 000 (100 000 x 4); palvelusopimus;
EU:n ympäristömerkkiä koskevan tukipalvelun hoito; huhtikuu 2017; 536 000 (134 000 x 4); palvelusopimus;
EU:n ympäristömerkkijärjestelmän toteuttaminen sidosryhmien edustuksen alalla; huhtikuu 2017; 480 000 (120 000 x 4); palvelusopimus;
Ympäristöä säästävää julkista hankintaa (GPP) koskeva koulutus (painopisteenä kiertotalous); huhtikuu 2017; 300 000; palvelusopimus;
Ympäristöä säästävää julkista hankintaa (GPP) koskeva tukipalvelu; huhtikuu 2017; 220 000 (55 000 x 4); palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.2 – kestävät kemikaalit:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tutkimus näyttöön perustuvan kehyksen kehittämiseksi päätöksentekijöiden käyttöön kierrätetyissä materiaaleissa esiintyvien tarkkailtavien aineiden arvioinnissa; toukokuu 2017; 250 000; tutkimussopimus (etude contract – ETU).
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.3 – jätehuolto ja uusiomateriaalit:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Puitesopimus komission tukemiseksi jätehuoltosuunnitelmien arvioinnissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (jätehuollon puitedirektiivi) noudattamisen valvonnassa ja täytäntöönpanon tukemisessa; huhtikuu 2017; 4 000 000 (1 000 000 x 4); puitesopimus;
Tuki ohjeasiakirjan laatimista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY (kaivannaisjätteitä koskeva direktiivi) periaatteiden yhdenmukaisen noudattamisen varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa; huhtikuu 2017; 220 000; tutkimussopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö C.1 – puhdas vesi:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tekninen analyysi tietojen antamiseksi kemiallisten vaarojen arvioimista vesiympäristössä koskevia kokonaisvaltaisia lähestymistapoja varten; maaliskuu 2017; 200 000; palvelusopimus;
Vesivarojen hallinnasta vastaavien viranomaisten vertaisarvioinnit; toukokuu 2017; 150 000; palvelusopimus;
Investointitarpeiden arviointi 2 valitulla veteen liittyvällä osa-alueella; huhtikuu 2017; 400 000; palvelusopimus;
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (European innovation partnership – EIP) vuoden 2018 sihteeristö; huhtikuu 2017; 380 000; palvelusopimus;
Euroopan vesitietojärjestelmä (Water Information System for Europe – WISE); huhtikuu 2017; 1 200 000 (400 000 x 3); palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö C.3 – puhdas ilma:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2284 mukainen jäsenvaltioiden päästöinventaarioiden säännöllinen tarkastelu; huhtikuu 2017; 350 000; palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.1 – maankäyttö ja sen suunnittelu:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Maaperän huonontumisen neutraalisuus Euroopan tasolla; kesäkuu 2017; 200 000; palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.2 – Luonnon monimuotoisuus:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tekninen tuki luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian vuoteen 2020 loppuarviointia varten; toukokuu 2017; 300 000; palvelusopimus;
Menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen kaupan vapauttamisen luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi EU:n ja kaupan neuvottelukumppanin välillä EU:n kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä; toukokuu 2017; 230 000; palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.3 – luonnonsuojelu:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tuki Natura 2000 -verkoston luonnonmaantieteellistä prosessia varten; maaliskuu 2017; 900 000; palvelusopimus;
Tuki EU:n luontodirektiivejä (luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY) koskevan toimintasuunnitelman toteuttamista varten; maaliskuu 2017; 1 000 000; palvelusopimus;
Luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva tiedotusmateriaali; huhtikuu 2017; 510 000 (170 000 x 3); palvelusopimus;
Tekninen tuki suurpetoja koskevaa EU:n foorumia varten; maaliskuu 2017; 450 000 (150 000 x 3); palvelusopimus.
Pilottihanke – uusiutuvan energian kehityksen suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen ja lieventäminen lintu- ja luontotyyppidirektiivien yhteydessä; maaliskuu 2017; 1 000 000; palvelusopimus;
Pilottihanke – ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa koskevien alueellisten ja paikallisten foorumien perustaminen, painopisteenä suurpetoja koskevat keskeiset toimet runsaskonfliktisilla alueilla; toukokuu 2017; 500 000; palvelusopimus;
Pilottihanke – kohti tietämyksen ja tiedon saannin parantamista lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanoa varten; kesäkuu 2017; 500 000; palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö F.3 – monenvälinen ympäristöyhteistyö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tukipalvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 511/2014 (saatavuutta ja hyötyjen jakamista (ABS – Access and Benefit Sharing) koskeva EU:n asetus) täytäntöönpanoa varten; huhtikuu 2017; 600 000; palvelusopimus.