Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 79856-2017

Näytä suppea näkymä

03/03/2017    S44

Belgia-Bryssel: Ympäristöasioiden PO:n ennakkotietoilmoitus vuodelle 2017

2017/S 044-079856

 1.Hankintaviranomainen:

Euroopan komissio, Directorate-General for Environment, Unit SRD.2 – Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIA. P. +32-2-296.00.08. Sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Suunnitellut hankinnat vuodelle 2017:

Ympäristöasioiden PO, yksikkö A.3 – ympäristötietämys, ekoinnovaatiot ja pk-yritykset:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille -kilpailusta vastaava sihteeristö; maaliskuu 2017; 492 000 (2 x 246 000); palvelusopimus (service contract – SER).
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.1 – kestävä tuotanto, tuotteet ja kulutus:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Vihreä kasvu ja kiertotalous – toimien tukeminen sidosryhmien sitouttamiseksi sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi (3 erää); huhtikuu 2017; 24 000 000 (6 000 000 x 4); puitesopimus (framework contract – FRA);
Ympäristöjalanjälkeen liittyvä tukipalvelu; huhtikuu 2017; 400 000; palvelusopimus;
EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS-järjestelmä) koskeva tukipalvelu; huhtikuu 2017; 400 000 (100 000 x 4); palvelusopimus;
EU:n ympäristömerkkiä koskevan tukipalvelun hoito; huhtikuu 2017; 536 000 (134 000 x 4); palvelusopimus;
EU:n ympäristömerkkijärjestelmän toteuttaminen sidosryhmien edustuksen alalla; huhtikuu 2017; 480 000 (120 000 x 4); palvelusopimus;
Ympäristöä säästävää julkista hankintaa (GPP) koskeva koulutus (painopisteenä kiertotalous); huhtikuu 2017; 300 000; palvelusopimus;
Ympäristöä säästävää julkista hankintaa (GPP) koskeva tukipalvelu; huhtikuu 2017; 220 000 (55 000 x 4); palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.2 – kestävät kemikaalit:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tutkimus näyttöön perustuvan kehyksen kehittämiseksi päätöksentekijöiden käyttöön kierrätetyissä materiaaleissa esiintyvien tarkkailtavien aineiden arvioinnissa; toukokuu 2017; 250 000; tutkimussopimus (etude contract – ETU).
Ympäristöasioiden PO, yksikkö B.3 – jätehuolto ja uusiomateriaalit:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Puitesopimus komission tukemiseksi jätehuoltosuunnitelmien arvioinnissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (jätehuollon puitedirektiivi) noudattamisen valvonnassa ja täytäntöönpanon tukemisessa; huhtikuu 2017; 4 000 000 (1 000 000 x 4); puitesopimus;
Tuki ohjeasiakirjan laatimista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY (kaivannaisjätteitä koskeva direktiivi) periaatteiden yhdenmukaisen noudattamisen varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa; huhtikuu 2017; 220 000; tutkimussopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö C.1 – puhdas vesi:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tekninen analyysi tietojen antamiseksi kemiallisten vaarojen arvioimista vesiympäristössä koskevia kokonaisvaltaisia lähestymistapoja varten; maaliskuu 2017; 200 000; palvelusopimus;
Vesivarojen hallinnasta vastaavien viranomaisten vertaisarvioinnit; toukokuu 2017; 150 000; palvelusopimus;
Investointitarpeiden arviointi 2 valitulla veteen liittyvällä osa-alueella; huhtikuu 2017; 400 000; palvelusopimus;
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (European innovation partnership – EIP) vuoden 2018 sihteeristö; huhtikuu 2017; 380 000; palvelusopimus;
Euroopan vesitietojärjestelmä (Water Information System for Europe – WISE); huhtikuu 2017; 1 200 000 (400 000 x 3); palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö C.3 – puhdas ilma:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2284 mukainen jäsenvaltioiden päästöinventaarioiden säännöllinen tarkastelu; huhtikuu 2017; 350 000; palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.1 – maankäyttö ja sen suunnittelu:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Maaperän huonontumisen neutraalisuus Euroopan tasolla; kesäkuu 2017; 200 000; palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.2 – Luonnon monimuotoisuus:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tekninen tuki luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian vuoteen 2020 loppuarviointia varten; toukokuu 2017; 300 000; palvelusopimus;
Menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen kaupan vapauttamisen luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi EU:n ja kaupan neuvottelukumppanin välillä EU:n kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä; toukokuu 2017; 230 000; palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö D.3 – luonnonsuojelu:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tuki Natura 2000 -verkoston luonnonmaantieteellistä prosessia varten; maaliskuu 2017; 900 000; palvelusopimus;
Tuki EU:n luontodirektiivejä (luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY) koskevan toimintasuunnitelman toteuttamista varten; maaliskuu 2017; 1 000 000; palvelusopimus;
Luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva tiedotusmateriaali; huhtikuu 2017; 510 000 (170 000 x 3); palvelusopimus;
Tekninen tuki suurpetoja koskevaa EU:n foorumia varten; maaliskuu 2017; 450 000 (150 000 x 3); palvelusopimus.
Pilottihanke – uusiutuvan energian kehityksen suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen ja lieventäminen lintu- ja luontotyyppidirektiivien yhteydessä; maaliskuu 2017; 1 000 000; palvelusopimus;
Pilottihanke – ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa koskevien alueellisten ja paikallisten foorumien perustaminen, painopisteenä suurpetoja koskevat keskeiset toimet runsaskonfliktisilla alueilla; toukokuu 2017; 500 000; palvelusopimus;
Pilottihanke – kohti tietämyksen ja tiedon saannin parantamista lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanoa varten; kesäkuu 2017; 500 000; palvelusopimus.
Ympäristöasioiden PO, yksikkö F.3 – monenvälinen ympäristöyhteistyö:
Hankkeen nimi; alustava julkaisukuukausi; ohjeellinen budjetti euroissa; sopimustyyppi (palvelusopimus, tutkimussopimus tai puitesopimus):
Tukipalvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 511/2014 (saatavuutta ja hyötyjen jakamista (ABS – Access and Benefit Sharing) koskeva EU:n asetus) täytäntöönpanoa varten; huhtikuu 2017; 600 000; palvelusopimus.