Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 79856-2017

Beknopt weergeven

03/03/2017    S44

België-Brussel: Vooraankondiging ENV 2017

2017/S 044-079856

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, Directorate-General for Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussel, BELGIË. Tel. +32-2-296.00.08. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Geplande opdrachten 2017:

ENV A.3 — Milieukennis, eco-innovatie en het mkb:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Secretariaat van de Europese milieuprijzen voor bedrijven; maart 2017; 492 000 (2 x 246 000); SER.
ENV B.1 — Duurzame productie, producten en consumptie:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Groene groei en circulaire economie — ondersteunende activiteiten voor betrokkenheid van belanghebbenden, informatie-uitwisseling en beste praktijken (3 percelen); april 2017; 24 000 000 (6 000 000 x 4); FRA;
Helpdesk inzake milieuvoetafdruk; april 2017; 400 000; SER;
EU-helpdesk inzake milieubeheer- en milieuauditsysteem (Emas); april 2017; 400 000 (100 000 x 4); SER;
Exploitatie van een EU-milieukeurhelpdesk; april 2017; 536 000 (134 000 x 4); SER;
Tenuitvoerlegging van het EU-milieukeursysteem op het gebied van de vertegenwoordiging van belanghebbenden; april 2017; 480 000 (120 000 x 4); SER;
Opleiding inzake groene overheidsopdrachten met nadruk op circulaire economie; april 2017; 300 000; SER;
Helpdesk inzake groene overheidsopdrachten; april 2017; 220 000 (55 000 x 4); SER.
ENV B.2 — Duurzame chemische producten:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Onderzoek naar de ontwikkeling van een op bewijs gebaseerd kader dat beleidsvormers moeten gebruiken bij de beoordeling van tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen in gerecyclede materialen; mei 2017; 250 000; ETU.
ENV B.3 — Afvalbeheer en secundaire materialen:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Raamovereenkomst „Bijstand aan de Commissie bij de beoordeling van afvalbeheerplannen en bij het toezicht op naleving en ondersteuning van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (afvalkaderrichtlijn)”; april 2017; 4 000 000 (1 000 000 x 4); FRA;
Steun bij de opstelling van een richtsnoer om ervoor te zorgen dat de beginselen van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad (winningsafvalrichtlijn) in alle lidstaten op geharmoniseerde wijze worden toegepast; april 2017; 220 000; ETU.
ENV C.1 — Proper water:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Technische analyse als basis voor holistische benaderingen voor de beoordeling van chemische risico's in aquatisch milieu; maart 2017; 200 000; SER;
Collegiale toetsingen van waterbeheerinstanties; mei 2017; 150 000; SER;
Beoordeling van investeringsbehoeften in 2 geselecteerde watersubsectoren; april 2017; 400 000; SER;
Secretariaat van het Europees Innovatiepartnerschap (EIP) 2018; april 2017; 380 000; SER;
Waterinformatiesysteem voor Europa (WISE); april 2017; 1 200 000 (400 000 x 3); SER.
ENV C.3 — Propere lucht:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Rolling review van emissie-inventarissen van lidstaten krachtens Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen; april 2017; 350 000; SER.
ENV D.1 — Grondgebruik en -beheer:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Landdegradatieneutraliteit op Europees niveau; juni 2017; 200 000; SER.
ENV D.2 — Biodiversiteit:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Technische bijstand bij de definitieve evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020; mei 2017; 300 000 SER;
Ontwikkeling van een methodologie en indicatoren voor de beoordeling van het effect van handelsliberalisering op biodiversiteit tussen de EU en een handelsonderhandelingspartner in het kader van EU-beoordelingen van duurzame effecten; mei 2017; 230 000; SER.
ENV D.3 — Natuurbescherming:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Bijstand voor het biogeografische proces Natura 2000; maart 2017; 900 000; SER;
Bijstand bij de tenuitvoerlegging van het actieplan van de EU-natuurrichtlijnen (Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna); maart 2017; 1 000 000; SER;
Informatiemateriaal over natuur en biodiversiteit; april 2017; 510 000 (170 000 x 3); SER;
Technische bijstand bij een EU-platform over grote carnivoren; maart 2017; 450 000 (150 000 x 3); SER;
Pilotproject — Evaluatie en beperking van de effecten van hernieuwbare-energieontwikkelingen op beschermde habitats en soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen; maart 2017; 1 000 000; SER;
Pilotproject — Oprichting van regionale en lokale platformen inzake co-existentie tussen mensen en grote carnivoren met nadruk op essentiële acties voor grote carnivoren in grote conflictgebieden; mei 2017; 500 000; SER;
Pilotproject — Naar een betere kennis en toegang tot gegevens voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen; juni 2017; 500 000; SER.
ENV F.3 — Multilaterale milieusamenwerking:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Bijstandsdiensten voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad (de EU-verordening betreffende toegang en verdeling van voordelen); april 2017; 600 000; SER.