Tjänster - 79856-2017

Visa förkortad version

03/03/2017    S44    Europeiska kommissionen - Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Belgien-Bryssel: Förhandsmeddelande från GD Miljö 2017

2017/S 044-079856

 1.Upphandlande myndighet:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIEN. Tfn +32-2-296.00.08. E-post: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Planerade upphandlingar 2017:

GD Miljö A.3 – miljökunskap, miljöinnovation och SMF:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Sekretariat för Europeiska miljöpriset för företag, mars 2017, 492 000 (2 x 246 000), tjänstekontrakt (service contract – SER).
GD Miljö B.1 – hållbar produktion samt hållbara produkter och konsumtion:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Grön tillväxt och cirkulär ekonomi – stödverksamheter för intressenters deltagande, utbyte av information och bästa praxis (3 delar), april 2017, 24 000 000 (6 000 000 x 4), ramavtal (framework contract – FRA).
Helpdesk för miljöavtryck, april 2017, 400 000, SER.
Helpdesk för EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), april 2017, 400 000 (100 000 x 4), SER.
Drift av en helpdesk för EU:s miljömärke, april 2017, 536 000 (134 000 x 4), SER.
Genomförande av EU-miljömärkesprogrammet inom området intressentrepresentation, april 2017, 480 000 (120 000 x 4), SER.
MOU-utbildning med fokus på cirkulär ekonomi, april 2017, 300 000, SER.
Helpdesk för miljöanpassad offentlig upphandling (MOU), april 2017, 220 000 (55 000 x 4), SER.
GD Miljö B.2 – hållbara kemikalier:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Undersökning för utvecklingen av en bevisbaserad ram som ska användas av beslutsfattare vid bedömning av potentiellt skadliga ämnen i återvunnet material, maj 2017, 250 000, undersökningskontrakt (study contract – ETU).
GD Miljö B.3 – avfallshantering och sekundära material:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Ramavtal ”Stöd till kommissionen avseende bedömning av planer för avfallshantering och avseende övervakning av överensstämmelse med och stöd vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall)”, april 2017, 4 000 000 (1 000 000 x 4), FRA.
Stöd för utarbetandet av ett vägledande dokument för att säkerställa att principerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (direktivet om utvinningsavfall) tillämpas i alla medlemsstater på ett harmoniserat sätt, april 2017, 220 000, ETU.
GD Miljö C.1 – rent vatten:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Teknisk analys för att utforma holistiska tillvägagångssätt för att bedöma kemiska risker i vattenmiljön, mars 2017, 200 000, SER.
Sakkunnigbedömningar av vattenförvaltningsmyndigheter, maj 2017, 150 000, SER.
Bedömning av investeringsbehov i 2 utvalda delsektorer för vatten, april 2017, 400 000, SER.
Sekretariatet vid det europeiska innovationspartnerskapet (European Innovation Partnership – EIP) 2018, april 2017, 380 000, SER.
Vatteninformationssystem för Europa (Water Information System for Europe – WISE), april 2017, 1 200 000 (400 000 x 3), SER.
GD Miljö C.3 – ren luft:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Löpande granskning av medlemsstaternas utsläppsinventeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, april 2017, 350 000, SER.
GD Miljö D.1 – markanvändning och markförvaltning:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Markförstöringsneutralitet på europeisk nivå, juni 2017, 200 000, SER.
GD Miljö D.2 – biologisk mångfald:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Tekniskt stöd för den slutliga utvärderingen av EU:s strategi för biologisk mångfald till 2020, maj 2017, 300 000, SER.
Utarbetande av en metod och indikatorer för att bedöma effekten på biologisk mångfald av handelsliberalisering mellan EU och en handelsförhandlingspartner inom ramen för EU:s bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling, maj 2017, 230 000, SER.
GD Miljö D.3 – naturskydd:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Stöd till den biogeografiska processen inom ramen för Natura 2000, mars 2017, 900 000, SER.
Stöd till genomförandet av handlingsplanen för EU:s naturvårdsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar och direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter), mars 2017, 1 000 000, SER.
Informationsmaterial om natur och biologisk mångfald, april 2017, 510 000 (170 000 x 3), SER.
Tekniskt bistånd till en EU-plattform avseende stora rovdjur, mars 2017, 450 000 (150 000 x 3), SER.
Pilotprojekt – granskning av och begränsning av effekterna av utvecklingen inom förnybar energi på skyddade livsmiljöer och arter enligt fågel- och livsmiljödirektiven, mars 2017, 1 000 000, SER.
Pilotprojekt – upprättande av regionala och lokala plattformar avseende samexistens mellan människor och stora rovdjur med fokus på nyckelåtgärder för stora rovdjur i områden med höga konfliktnivåer, maj 2017, 500 000, SER.
Pilotprojekt – för förbättrad kunskap och tillgång till uppgifter för genomförandet av fågel- och livsmiljödirektiven, juni 2017, 500 000, SER.
GD Miljö F.3 – multilateralt miljösamarbete:
Projektets benämning, preliminär publiceringsmånad, uppskattad budget (EUR), kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökningskontrakt eller ramavtal):
Stödtjänster för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 (EU:s förordning om tillträde och fördelning av nytta [Access and Benefit Sharing – ABS]), april 2017, 600 000, SER.