Usluge - 80058-2021

Submission deadline has been amended by:  126305-2021
16/02/2021    S32

Hrvatska-Dugo Selo: Usluge financijskog leasinga

2021/S 032-080058

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dugoselski komunalni i poduzetnički centar doo
Nacionalni registracijski broj: 11993410316
Poštanska adresa: A. Mihanovića 1
Mjesto: Dugo Selo
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10370
Država: Hrvatska
E-pošta: mirjana.perkovic@dugoselo.hr
Telefon: +385 12774264
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dkpc.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006014
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava komunalnog vozila s tri izmjenjive nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada, putem financijskog leasinga

Referentni broj: JN-1/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66114000 Usluge financijskog leasinga
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Prilagođeno teretno vozilo za sakupljanje reciklažnog komunalnog otpada s fiksnim navlakačem. Pomičnom dizalicom – grabilicom na roto kontejneru i pomičnim samopodizačem, minimalne ukupne dopuštene mase od 26 t, putem fin. leasinga.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 990 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66114000 Usluge financijskog leasinga
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
II.2.4)Opis nabave:

Prilagođeno teretno vozilo za sakupljanje reciklažnog komunalnog otpada s fiksnim navlakačem. Pomičnom dizalicom – grabilicom na roto kontejneru i pomičnim samopodizačem, minimalne ukupne dopuštene mase od 26 t, putem fin. leasinga.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 990 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državni poslovnog nastana: izvadak o upisu, odobrenje za obavljanje poslovnog leasinga sukladno Zakonu o leasingu (NN 141/13). Izdavatelj dokaza je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 19/06/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Dugoselski komunalni i poduzetnički Centar doo, Dugo Selo, Ul. A. Mihanovića 1.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 30 dana od dana: objave poziva na nadmetanje; objave obavijesti o ispravku; objave izmjene dokumentacije o nabavi; primitka odluke o odabiru ili o poništenju.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Grad Dugo Selo, stručni suradnik za poslove javne nabave
Mjesto: Dugo Selo
Država: Hrvatska
E-pošta: mirjana.perkovic@dugoselo.hr
Telefon: +385 12774264
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/02/2021