Services - 80287-2020

18/02/2020    S34

Pologne-Varsovie: Services d'assurance vie

2020/S 034-080287

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numéro national d'identification: 701-007-37-77
Adresse postale: Nowogrodzka 47a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-695
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dział Administracji i Zakupów
Courriel: przetargi@ncbr.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ncbr.gov.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: nauka i rozwój

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR oraz NCBR+ i członków ich rodzin

Numéro de référence: 10/20/PN/P2
II.1.2)Code CPV principal
66511000 Services d'assurance vie
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego i członków ich rodzin:

1. w zakresie podstawowym dla wszystkich pracowników (składka finansowana przez Zamawiającego) pakiet V0:

— zgon ubezpieczonego,

— zgon ubezpieczonego wskutek NW,

— zgon ubezpieczonego wskutek NW w pracy,

— zgon ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego,

— zgon ubezpieczonego wskutek zawału serca/udaru mózgu,

— całkowita niezdolność do pracy,

— trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW,

— poważne zachorowanie,

— leczenie szpitalne ubezpieczonego, gdzie szczegółowy opis zakresu znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ;

2. oraz dodatkowe pakiety (szczegółowy opis pakietów znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ) do wyboru dla pracowników (składka finansowana przez pracownika) pakiety V1 do V5.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 2 264 100.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66512000 Services d'assurances accidents et maladie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

1. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik Zamawiającego bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, oraz nie starszy niż 69 lat, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przyjmie obecnie ubezpieczonych pracowników, małżonków lub partnerów bez względu na wiek. Pozostałe osoby po wzajemnym uzgodnieniu z Zamawiającym (zgłoszenie do ubezpieczenia pracowników, małżonków lub partnerów powyżej 69 roku życia).

2. Strukturę wiekowo-płciową wszystkich pracowników Zamawiającego (668 osób) zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ – Struktura pracowników.

3. Termin wykonania zamówienia – od 1.4.2020 r. do dnia 31.3.2023 r.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Klauzule / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Obsługa / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 132 050.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2020
Fin: 31/03/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp nie dłużej niż na 36 miesięcy.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, w myśl Ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381), w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania/wykonywania 3 usług polegających na obsłudze ubezpieczeń grupowych na życie dla minimum 200 osób ubezpieczonych w ramach grupowych ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem tzw. ubezpieczeń bankowych), z których każda miała wartość co najmniej 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy) brutto.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej.

Wykonawcy w celu wykazania spełnienia ww. warunków winni wykazać się realizacją minimum 3 usług dla 3 podmiotów.

2. Udostępnić aktywną aplikację/stronę www online wdrożeniową umożliwiającą przystępowanie pracownikom i ich rodzinom do ubezpieczenia za jej pośrednictwem. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 7.1.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 498);

2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, tj. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zmówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, tj. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć, za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), Zamawiającemu razem z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy. Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd. W przypadku, gdyby serwis eESPD nie funkcjonował należy Urząd Zamówień Publicznych przygotował narzędzie do wypełniania JEDZ. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd. JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;

5. wykaz usług z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat wykonania, nazwy podmiotu, na rzecz którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 4 do SIWZ;

6. adres aplikacji/strony www online. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 5 do SIWZ;

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp do sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 SIWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zamawiający przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pierwsze w trybie przetargu nieograniczonego niestety w założonym terminie, tj. do 14.1.2020 r. nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu, w dniu 14.1.2020 r. Zamawiający unieważnił postępowanie.

Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. ustawy Pzp. Podczas negocjacji otrzymaliśmy od Wykonawców informację, że warunkiem złożenia ofert jest istotna zmiana zapisów SIWZ m.in. usunięcie kar umownych. Tak istotna zmiana nie była możliwa ze względu na przepisy dotyczące zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia. Wykonawcy w założonym terminie, tj. do 31.1.2020 r. nie złożyli ofert, pompowanie unieważniono.

Po modyfikacji zapisów SIWZ w tym umowy konieczne jest wszczęcie kolejnego postępowania w podstawowym trybie przetargu nieograniczonego (ze skróceniem terminu składania ofert).

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 02/03/2020
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 02/03/2020
Heure locale: 13:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali 108 (I piętro). Otwarcie ofert jest jawne.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu.

Ofertę należy złożyć w oryginale.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zasadach opisanych w pkt 9 SIWZ.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (zip).

Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz oferty (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

3) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.1 SIWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołania zostały opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w tym w szczególności w art. 182 ust. 1 pkt 1.

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; oraz ust. 3 pkt 1. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

2) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/02/2020