Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 80666-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

11/03/2014    S49

Itálie-Ispra: Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankovních údajů a souvisejících služeb

2014/S 049-080666

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství – Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro ochranu a bezpečnost občanů
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 263
Obec: Ispra VA
PSČ: 21027
Stát: Itálie
K rukám: paní Stefania Toriello
E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789540

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
Jiný: Výzkum.
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankovních údajů a souvisejících služeb.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 7: Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory poskytovatele služeb (elektronický přístup k výsledkům).

Kód NUTS IT ITALIA

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Oddělení vědecké podpory pro finanční analýzu má v úmyslu vytvořit rozsáhlou a efektivní datovou infrastrukturu, vhodnou pro určené účely, která bude používána jako informační zdroj pro institucionální studie, k reakci na „ad hoc“ žádosti ze strany Komise a jako vstup pro modelové situace symbolů týkajících se finančního sektoru v 28 členských zemích EU. Databáze bude uchovávat bankovní údaje pocházející z různých zdrojů (obchodní databáze, datový sklad ECB, databáze BIS atd.). Účelem této výzvy k podání nabídek je služba, která zajišťuje kontinuitu stahování dat, jakož i potřebnou pomoc na základě žádosti za účelem řádného splnění vědeckých úkolů oddělení.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

72322000 Správa dat

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 152 000 a 160 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Žádné.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Nabídky mohou být podány konsorcii 2 nebo více hospodářských subjektů („společné nabídky“). Od každého právního subjektu se v případě zadání požaduje podpis smlouvy a převzetí společné a nerozdílné zodpovědnosti vůči veřejnému zadavateli za splnění smluvních podmínek. Jakákoliv změna ve složení konsorcia v průběhu výběrového řízení může vést k zamítnutí příslušné nabídky. Případná změna ve složení konsorcia po podpisu smlouvy může vést k ukončení smlouvy. Konsorcium jmenuje 1 právní subjekt („vedoucího“), který bude mít plnou pravomoc přijímat závazky pro konsorcium a každého z jeho členů, a bude odpovědný za administrativní řízení zakázky (fakturace, příjem plateb atd.) jménem všech ostatních subjektů. Subdodávky jsou povoleny, ale poskytovatel služeb musí zůstat plně zodpovědný za realizaci zakázky vůči veřejnému zadavateli.
Hospodářský subjekt se může v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky spolehnout na kapacity jiných subjektů bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů, že poskytnou tyto zdroje k jeho dispozici. Případná změna v subdodávkách v průběhu zadávacího řízení může vést k zamítnutí příslušné nabídky. Případně změna v subdodávkách po podpisu smlouvy může mít za následek vypovězení smlouvy.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči nebudou způsobilí k účasti v tomto řízení pro zadání zakázky, pokud se nacházejí v některé z vylučujících situací popsaných v článcích 106 a 107 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25.10.2012 (Úř. věst. L 298 ze dne 26.10.2012). Uchazeči musí rovněž předložit dokumenty uvedené v čl. 143 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 1268/2012 ze dne 29.10.2012 (Úř. věst. L 362 ze dne 31.12.2012) (viz zadávací dokumentace). V případě, že mu bude zakázka zadána, a pokud je hodnota vyšší než 134 000 EUR, bude poskytovatel služeb muset předložit podpůrné dokumenty požadované v čl. 143 odst. 2 ve spojitosti s čl. 143 odst. 3 téhož nařízení. V případě seskupení poskytovatelů služeb budou muset být požadované informace dodány každým členem seskupení včetně subdodavatelů, jimž bude přiděleno k subdodávání více než 20 % celkové hodnoty zakázky.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: a) Finanční výkaz celkového obratu a obratu za služby, na něž se vztahuje tato zakázka během každého z minulých 3 finančních roků. V případě seskupení poskytovatelů služeb musí každý člen seskupení dodat požadované dokumenty.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: a) Minimální průměrný roční obrat za 1 z posledních 3 roků je vyšší než 80 000 EUR.
V případě seskupení poskytovatelů služeb bude toto kritérium hodnoceno ve vztahu k souhrnu kapacit všech členů seskupení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
a) Seznam hlavních podobných služeb poskytnutých uchazečem v minulých 3 letech se stručným popisem, včetně hodnoty zakázky, druhu dodaných údajů, druhu klientů, buď veřejných nebo soukromých. V případě seskupení poskytovatelů služeb musí každý člen seskupení dodat požadované dokumenty.
b) Kopie osvědčení o certifikaci kvality uchazeče vydaného externím orgánem (dle ISO 9001 nebo rovnocenné normy).
c) Vzdělání a odborné kvalifikace poskytovatele služby (životopisy), konkrétně technických zaměstnanců, kteří budou poskytovat služby, s uvedením seznamu o obdržené odborné přípravě a kvalifikacích.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
V případě bodu III.2.3 a): seznam nejméně 3 podobných služeb poskytnutých během 2012–2013. V případě seskupení poskytovatelů služeb toto kritérium bude hodnoceno ve vztahu k souhrnným způsobilostem všech členů seskupení.
V případě bodu III.2.3 c): 1 životopis osoby odpovědné za poskytování podpory s dostatečně podrobnými informacemi k prokázání, že personál má alespoň 1leté zkušenosti v poskytování služeb stejného typu, jako jsou ty uvedené v zadávací dokumentaci.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 21.4.2014
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
21.4.2014
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28.4.2014 - 15:00

Místo:

Vstupní budova – místnost 7, via E. Fermi, 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání se může zúčastnit nanejvýš 1 oprávněný zástupce od každého uchazeče. Žádost je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 27.4.2014.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3)Další informace

Zadávací dokumentace a jakékoliv otázky a odpovědi vztahující se k této výzvě k podání nabídek budou poskytnuty k dispozici na následující internetové adrese: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=404

Pokud si zúčastněné strany přejí zaregistrovat se prostřednictvím výše uvedené internetové stránky, mohou tak učinit. Díky tomu budou informováni prostřednictvím systému elektronického podávání nabídek v případě, že bude k dispozici aktualizace této výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Zainteresované strany, které se nezaregistrují, vyzýváme k pravidelné kontrole internetové stránky. Komise nezodpovídá za případy, kdy se uchazeči nedozví o dalších informacích týkajících se této výzvy k podání nabídek, které budou zveřejněny na zmíněné internetové stránce.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Stejný, jako je uveden výše.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27.2.2014