Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tehniskas kļūdas dēļ e-veidlapu paziņojumos URL netiek parādīti pareizi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, aicinām izmantot apkārtceļu un svītrot komatu (vai jebkuru citu īpašo rakstzīmi), kas parādās URL beigās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Pakalpojumi - 80666-2014

Rādīt kompakto skatījumu

11/03/2014    S49

Itāija-Ispra: Konsolidētu un nekonsolidētu datu par bankām un saistīto pakalpojumu iegāde

2014/S 049-080666

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Kopīgā pētniecības centra (JRC) ĢD, Iedzīvotāju aizsardzības un drošības institūts
Pasta adrese: via Enrico Fermi 2749, TP 263
Pilsēta: Ispra VA
Pasta indekss: 21027
Valsts: Itālija
Kontaktpersona(-as): Stefania Toriello
E-pasts: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Fakss: +39 0332789540

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Cita: pētniecība.
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Konsolidētu un nekonsolidētu datu par bankām un saistīto pakalpojumu iegāde.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 7: Ar datortehniku saistītie pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: darbuzņēmēja atrašanās vieta (elektroniska piekļuve rezultātiem).

NUTS kods IT ITALIA

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Finanšu analīzes zinātniskā atbalsta daļa plāno izveidot mērķim atbilstošu, spēcīgu un efektīvu datu infrastruktūru, kas tiks izmantota kā informācijas avots institucionāliem pētījumiem, atbildēm uz ad hoc pieprasījumiem no Komisijas, un no tās tiks iegūti ievades dati Symbol modeļa simulācijām par finanšu nozari ES 28 dalībvalstīs. Datubāzē tiks glabāti no dažādiem avotiem (komerciālās datubāzes, ECB datu noliktava, BIS datubāzes utt.) iegūti dati par bankām. Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir saņemt pakalpojumu, kas nodrošinātu datu lejupielādes nepārtrauktību, kā arī palīdzību pēc pieprasījuma, lai daļa varētu pienācīgi veikt savus zinātniskos uzdevumus.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

72322000 Datu pārvaldīšanas pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 152 000 līdz 160 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Nav.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Piedāvājumus var iesniegt 2 vai vairāku uzņēmēju konsorciji ("kopīgs piedāvājums"). Katrai juridiskajai personai būs jāparaksta līgums piešķiršanas gadījumā un jāuzņemas kopīga un atsevišķa atbildība attiecībā pret līgumslēdzēju iestādi par līguma noteikumu un nosacījumu izpildi. Ja iepirkuma procedūras laikā konsorcija sastāvā rodas izmaiņas, attiecīgais piedāvājums var tikt noraidīts. Ja pēc līguma parakstīšanas konsorcija sastāvā notiek izmaiņas, līgums var tikt pārtraukts. Konsorcijam jāieceļ 1 juridiskā persona ("vadītājs"), kas būs pilnībā pilnvarota pārstāvēt konsorciju un katru tā dalībnieku un būs atbildīga par līguma administratīvo vadību (rēķinu izrakstīšana, maksājumu saņemšana u. c.) visu pārējo personu vārdā. Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta, bet darbuzņēmējam būs jāuzņemas pilna atbildība attiecībā pret līgumslēdzēju iestādi par līguma izpildi.
Uzņēmējs attiecīgā gadījumā un konkrētā līgumā var paļauties uz citu personu spējām neatkarīgi no viņu savstarpējās saistības juridiskā rakstura. Šādā gadījumā tam jāpierāda līgumslēdzējai iestādei, ka tā rīcībā būs resursi, kas vajadzīgi, lai izpildītu līgumu, piemēram, uzrādot šo personu apņemšanos nodot šos resursus uzņēmēja rīcībā. Ja iepirkuma procedūras laikā apakšuzņēmēju sastāvā rodas kādas izmaiņas, attiecīgais piedāvājums var tikt noraidīts. Ja pēc līguma parakstīšanas apakšuzņēmēju sastāvā rodas kādas izmaiņas, līgums var tikt pārtraukts.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentiem nebūs tiesību piedalīties šajā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja viņi atradīsies kādā no Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012) 106. un 107. pantā minētajām izslēgšanas situācijām. Pretendentiem arī jāiesniedz dokumenti, kas minēti Komisijas 29.10.2012 Regulas (ES) Nr. 1268/2012 (OV L 362, 31.12.2012) 143. panta 1. punktā (skatīt konkursa dokumentus). Ja tiks piešķirts līgums un tā vērtība pārsniegs 134 000 EUR, darbuzņēmējam būs jāiesniedz minētās regulas 143. panta 2. un 3. punktā norādītie apliecinošie dokumenti. Darbuzņēmēju grupu gadījumā nepieciešamā informācija jāiesniedz katram grupas dalībniekam, kā arī apakšuzņēmējiem, ar kuriem tiks slēgti apakšlīgumi par vairāk nekā 20 % no līguma kopējās vērtības.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: a) finanšu paziņojums par kopējo apgrozījumu un par līgumā ietverto pakalpojumu apgrozījumu katrā no pēdējiem 3 finanšu gadiem. Darbuzņēmēju grupu gadījumā pieprasītie dokumenti jāiesniedz katram grupas dalībniekam.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: a) minimālajam gada vidējam apgrozījumam 1 no pēdējiem 3 gadiem jābūt lielākam par 80 000 EUR.
Darbuzņēmēju grupu gadījumā šis kritērijs tiks novērtēts attiecībā uz visu grupas dalībnieku spējām kopumā.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
a) saraksts ar galvenajiem līdzīgajiem pakalpojumiem, ko pretendents izpildījis pēdējos 3 gados; pakalpojumi īsi jāapraksta, norādot līguma summu, piegādāto datu veidu un klientu veidu (publiski vai privāti). Darbuzņēmēju grupu gadījumā pieprasītie dokumenti jāiesniedz katram grupas dalībniekam;
b) ārējas struktūras izsniegta sertifikāta kopija par pretendenta kvalitātes sertifikāciju (ISO 9001 vai līdzvērtīgs sertifikāts);
c) pakalpojumu sniedzēja izglītības un profesionālās kvalifikācijas (CV), jo īpaši tehniskajiem darbiniekiem, kas nodrošinās pakalpojumu; jāuzskaita nodrošinātā apmācība un kvalifikācijas.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
attiecībā uz III.2.3. iedaļas a) punktu: saraksts ar vismaz 3 līdzīgiem pakalpojumiem, kas sniegti 2012.–2013. gadā. Darbuzņēmēju grupu gadījumā šis kritērijs tiks novērtēts attiecībā uz visu grupas dalībnieku spējām kopumā;
attiecībā uz III.2.3. iedaļas c) punktu: 1 tās personas CV, kas būs atbildīga par atbalsta sniegšanu; informācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai apliecinātu, ka darbiniekam ir vismaz 1 gada pieredze tāda veida pakalpojumu sniegšanā, kādi norādīti konkursa dokumentos.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 21.4.2014
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
21.4.2014
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 28.4.2014 - 15:00

Vieta:

ieejas ēka – 7. kabinets, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITĀLIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 1 pilnvarots katra pretendenta pārstāvis. Pieteikums jānosūta uz kontaktpunktu līdz 27.4.2014, pievienojot personas apliecības / pases kopiju.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
VI.3)Papildu informācija

Konkursa dokumenti un visi ar šo uzaicinājumu uz konkursu saistītie jautājumi un atbildes būs pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Ja ieinteresētās personas vēlas, tās var reģistrēties iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Tādējādi tās varēs saņemt informāciju no "e-tendering" sistēmas, kad būs pieejams atjauninājums attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Nereģistrētās personas tiek aicinātas regulāri apmeklēt tīmekļa vietni. Komisija nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā ar šo uzaicinājumu uz konkursu saistīto tīmekļa vietnē publicēto papildu informāciju.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad prasītājs to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Kā minēts iepriekš VI.4.1. iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27.2.2014