Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 80666-2014

Afișează vizualizare compactă

11/03/2014    S49

Italia-Ispra: Achiziţionare de baze de date consolidate şi neconsolidate şi servicii conexe

2014/S 049-080666

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Centrul Comun de Cercetare (JRC), Institutul pentru protecţia şi securitatea cetăţenilor
Adresă: via Enrico Fermi 2749, TP 263
Localitate: Ispra VA
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
În atenția: doamnei Stefania Toriello
E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789540

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
Altele: cercetare.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achiziţionare de baze de date consolidate şi neconsolidate şi servicii conexe.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 7: Servicii informatice și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul contractantului (acces electronic la rezultate).

Cod NUTS IT ITALIA

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Unitatea Sprijin ştiinţific pentru analiza financiară intenţionează să creeze o infrastructură de date adaptată scopului, solidă şi eficientă, care să fie utilizată ca sursă de informaţii în cadrul studiilor instituţionale, pentru a răspunde la cererile ad-hoc formulate de Comisie şi ca sursă de date pentru simulările modelului Symbol în ceea ce priveşte sectorul financiar al celor 28 de state membre ale UE. Baza de date va stoca date provenite de la diferite surse [baze de date comerciale, sistemul de stocare de date al BCE, bazele de date ale Băncii Reglementelor Internaţionale (BRI) etc.]. Această licitaţie are ca scop punerea la dispoziţie a unui serviciu care să asigure continuitatea descărcării de date, precum şi a asistenţei necesare, la cerere, în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a sarcinilor ştiinţifice ale unităţii.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72322000 Servicii de gestionare a datelor

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 152 000 și 160 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Niciuna.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Ofertele pot fi depuse de consorţii alcătuite din 2 sau mai mulţi operatori economici („ofertă comună”). Fiecărei entităţi juridice i se va solicita să semneze contractul, în cazul atribuirii, şi îşi va asuma responsabilitatea individuală şi solidară faţă de autoritatea contractantă pentru respectarea termenilor şi condiţiilor contractului. Orice modificare a componenţei consorţiului pe parcursul procedurii de achiziţii poate duce la respingerea ofertei corespunzătoare. Orice modificare a componenţei consorţiului după semnarea contractului poate duce la rezilierea contractului. Consorţiul trebuie să desemneze 1 entitate juridică („liderul”) care va avea autoritate deplină de a-şi asuma obligaţii în numele consorţiului şi al fiecăruia dintre membrii acestuia şi care va fi responsabil cu gestionarea administrativă a contractului (facturare, primirea plăţilor etc.) în numele celorlalte entităţi. Subcontractarea este permisă, însă contractantului îi revine întreaga responsabilitate faţă de autoritatea contractantă pentru implementarea contractului.
Un operator economic poate, dacă este cazul şi pentru un anumit contract, să se bazeze pe capacităţile altor entităţi, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze autorităţii contractante că va avea la dispoziţie resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea entităţilor în cauză de a pune resursele respective la dispoziţia sa. Orice modificare în ceea ce priveşte subcontractarea pe parcursul procedurii de achiziţii poate duce la respingerea ofertei corespunzătoare. Orice modificare în ceea ce priveşte subcontractarea după semnarea contractului poate duce la rezilierea contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertanţii nu vor fi eligibili pentru a participa la această procedură de atribuire a contractului dacă se află în oricare dintre situaţiile de excludere enumerate la articolele 106 şi 107 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Consiliului din 25.10.2012 (JO L 298, 26.10.2012). Ofertanţii trebuie să furnizeze documentele stipulate la articolul 143 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29.10.2012 (JO L 362, 31.12.2012) (a se vedea dosarul licitaţiei). În eventualitatea atribuirii unui contract, şi în cazul în care valoarea este mai mare de 134 000 EUR, contractantul va trebui să furnizeze documentele justificative solicitate la articolul 143 alineatul (2) şi la articolul 143 alineatul (3) din acelaşi regulament. În cazul grupurilor de contractanţi, informaţiile solicitate trebuie furnizate de către fiecare membru al grupului, inclusiv de către subcontractanţii cărora le va fi subcontractată o proporţie mai mare de 20 % din valoarea totală a contractului.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a) o situaţie financiară cu cifra de afaceri totală şi cu cifra de afaceri pentru serviciile care fac obiectul contractului realizate în fiecare dintre ultimele 3 exerciţii financiare. În cazul grupurilor de contractanţi, documentele solicitate trebuie să fie furnizate de fiecare membru al grupului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): (a) O cifră de afaceri medie anuală minimă pentru unul dintre ultimele 3 exerciţii financiare care să depăşească 80 000 EUR.
În cazul grupurilor de contractanţi, acest criteriu va fi evaluat în raport cu capacităţile combinate ale tuturor membrilor grupului.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a) Listă cu principalele servicii similare prestate de ofertant pe parcursul ultimilor 3 ani, cu o descriere succintă, incluzând valoarea contractului, tipul de date furnizate, tipul de clienţi, fie clienţi publici sau privaţi. În cazul grupurilor de contractanţi, documentele solicitate trebuie să fie furnizate de fiecare membru al grupului.
b) O copie a certificatului privind certificarea pentru calitate a ofertantului, emis de un organism extern (ISO 9001 sau echivalent).
c) Calificările educaţionale şi calificările profesionale ale prestatorului de servicii (CV-uri), în special ale membrilor personalului tehnic care vor presta serviciile, cu indicarea listei de sesiuni de formare asigurate şi a calificărilor.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Pentru punctul III.2.3(a): o listă cu cel puţin 3 servicii similare prestate în perioada 2012-2013. În cazul grupurilor de contractanţi, acest criteriu va fi evaluat în raport cu capacităţile combinate ale tuturor membrilor grupului.
Pentru punctul III.2.3(c): 1 CV al persoanei responsabile pentru furnizarea de susţinere care să includă suficiente informaţii detaliate pentru a demonstra faptul că personalul deţine experienţă de cel puţin 1 an în prestarea de servicii de natură similară cu cele indicate în dosarul licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 21.4.2014
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.4.2014
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28.4.2014 - 15:00

Locul:

Clădirea de acces – sala 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: La şedinţa de deschidere a ofertelor poate participa maximum 1 reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant. Cererea trebuie trimisă la punctul de contact înainte de 27.4.2014 împreună cu o copie a cărţii de identitate/paşaportului.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.3)Informații suplimentare

Dosarul licitaţiei şi toate întrebările şi răspunsurile legate de prezenta licitaţie vor fi puse la dispoziţie pe site la adresa următoare: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

În cazul în care doresc acest lucru, părţile interesate se pot înregistra prin intermediul acestui site. Această înregistrare le va permite să fie informate prin sistemul e-tendering în momentul în care devine disponibilă o actualizare privind această licitaţie. Părţile neînregistrate sunt invitate să consulte site-ul în mod regulat. Comisia nu va fi responsabilă în cazul în care ofertanţii nu iau cunoştinţă de informaţiile suplimentare referitoare la această licitaţie, publicate pe site-ul menţionat anterior.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: acelaşi ca cel menţionat la punctul VI.4.1 de mai sus.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27.2.2014