Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Dodávky - 80759-2016

10/03/2016    S49

Nizozemsko-Haag: Automaty na kávu a prodejní automaty

2016/S 049-080759

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: Maanweg 174
Obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
PSČ: 2516 AB
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Tel.: +31 704125597
Fax: +31 704125585
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx
Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1349
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1349
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Automaty na kávu a prodejní automaty.

II.1.2)Hlavní kód CPV
42968000 Dávkovače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Do rozsahu tohoto výběrového řízení náleží:

— dodávka (pronájem) automatů na kávu a prodejních automatů,

— technická podpora a údržba,

— každodenní provoz,

— poskytování přísad, spotřebních materiálů a souvisejícího vybavení (např. cukru, mléka, šálků, míchátek atd.).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 665 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
15800000 Různé potravinářské výrobky
15860000 Káva, čaj a příbuzné produkty
15900000 Nápoje, tabák a související produkty
39222120 Pohárky na jedno použití
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Haag, Nizozemsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz výzva k účasti v nabídkovém řízení a specifikace nabídkového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 665 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude automaticky obnovena 2krát, pokaždé na 12 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Viz výzva k účasti v nabídkovém řízení a specifikace nabídkového řízení.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno ve výzvě k účasti v nabídkovém řízení a ve specifikacích nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání: Na všeobecném trhu je doba odpisování a technické životnosti prodejního automatu alespoň 5 let.
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/04/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/04/2016
Místní čas: 14:00
Místo:

Veřejné otevírání nabídek se bude konat na adrese Eurojust, Saturnusstraat 9, 2516 AD, The Hague, NIZOZEMSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může jako pozorovatel zúčastnit 1 zástupce každého uchazeče. Pokud si uchazeč přeje účastnit se, musí Eurojustu sdělit jméno svého zástupce e-mailem (procurement@eurojust.europa.eu) nebo faxem (+31 70 412 5585), nejpozději do data a doby uvedených v zadávací dokumentaci. Viz oddíl 13 pokynů a podmínek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:

Potenciální uchazeči si mohou stáhnout zadávací dokumentaci a případné další informace z internetové stránky: https://etendering.ted.europa.eu

Je na odpovědnosti uchazeče, aby v průběhu výběrového řízení sledoval aktualizace a úpravy.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: P.O. Box 16183
Obec: The Hague
PSČ: 2500 BD
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Internetová adresa: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/02/2016