Varor - 80759-2016

10/03/2016    S49

Nederländerna-Haag: Kaffe- och försäljningsautomater

2016/S 049-080759

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurojust
Postadress: Maanweg 174
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postnummer: 2516 AB
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125597
Fax: +31 704125585
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx
Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1349
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1349
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kaffe- och försäljningsautomater

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42968000 Automater
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta upphandlingsförfarande omfattar följande:

— Tillhandahållande (leasing) av kaffe- och försäljningsautomater.

— Teknisk support och underhåll.

— Daglig drift.

— Tillhandahållande av ingredienser, förbrukningsvaror och tillhörande utrustning (t.ex. socker, mjölk, koppar, rörpinnar etc.).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 665 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15800000 Diverse livsmedel
15860000 Kaffe, te och liknande produkter
15900000 Drycker, tobak o d
39222120 Engångskoppar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Haag, Nederländerna.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se anbudsinfordran och förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 665 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet förnyas automatiskt 2 gånger med 12 månader per gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före slutet av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se anbudsinfordran och förfrågningsunderlaget.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se anbudsinfordran och förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: På den allmänna marknaden är avskrivningstiden och den tekniska livscykeln för en försäljningsautomat minst 5 år.
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/04/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/04/2016
Lokal tid: 14:00
Plats:

Det offentliga öppnandet av anbud kommer att äga rum vid Eurojust, Saturnusstraat 9, 2516 AD The Hague, NEDERLÄNDERNA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 representant för varje anbudsgivare får närvara som observatör vid anbudsöppnandet. Anbudsgivare som önskar närvara ska meddela Eurojust namnet på representanten per e-post (procurement@eurojust.europa.eu) eller fax (+31 70 412 5585) senast det datum och det klockslag som anges i upphandlingsdokumenten. Se avsnitt 13 i instruktionerna och villkoren.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Eventuella anbudsgivare kan ladda ned upphandlingsdokumenten och eventuell ytterligare information från följande webbplats: https://etendering.ted.europa.eu

Det åligger anbudsgivarna att kontrollera uppdateringar och ändringar som görs under upphandlingsförfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Eurojust
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Internetadress: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/02/2016