Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 80766-2016

10/03/2016    S49

Belgie-Brusel: Logistické služby v rámci správy movitého majetku

2016/S 049-080766

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/43
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Logistické služby v rámci správy movitého majetku.

Spisové číslo: OIB.DR.2/PO/2015/075/682
II.1.2)Hlavní kód CPV
63120000 Provozování skladišť a skladů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato zakázka zahrnuje logistické služby v rámci správy movitého majetku nacházejícího se ve skladech, jakož i různé činnosti na místě a/nebo ve skladech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79991000 Kontrola stavu zásob
50800000 Různé opravy a údržba
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato zakázka zahrnuje logistické služby v rámci správy movitého majetku nacházejícího se ve skladech, jakož i různé činnosti na místě a/nebo ve skladech.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

uchazeč musí přiložit údaje o totožnosti (viz příloha I.1 specifikací) a všechny dokumenty a informace požadované v bodě III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací.

Uchazeč musí předložit listinný důkaz s uvedením země, ve které má své ústředí nebo domovskou adresu dle požadavků práva své domovské země.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí, pod trestem vyloučení, na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy:

— aktuální výpis z rejstříku trestů nebo, není-li to možné, podobný dokument vydaný aktuálně příslušným soudním nebo úředním orgánem v zemi, kde uchazeč sídlí, který potvrzuje, že se nenachází v konkurzu nebo v likvidaci, jeho záležitosti nejsou ve správě soudů, neuzavřel ujednání s věřiteli, nepozastavil obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s ním neprobíhá soudní řízení této povahy, ani se nenachází v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států,

— aktuální výpis ze soudního spisu nebo, není-li to možné, podobný dokument v nedávné minulosti vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem v zemi, v níž uchazeč sídlí, jenž udává, že nebyl odsouzen za trestný čin, jenž se týká jeho profesionálního chování, rozsudkem, který má platnost věci pravomocně rozsouzené a nebyl odsouzen rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jakoukoli jinou nezákonnou činnost, která poškozuje finanční zájmy Unie,

— čerstvé potvrzení vydané příslušným úřadem země, ve které má uchazeč sídlo, dokazující, že splnil své závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení,

— aktuální ověření vydané příslušným orgánem země, ve které má uchazeč své sídlo, jež prokáže, že uchazeč plní své povinnosti ohledně placení daní (přímých daní a DPH) v souladu s právními předpisy v uvedené zemi.

Pokud se žádné takové dokumenty nebo oprávnění v příslušné zemi nevydávají, mohou být nahrazeny přísežným prohlášením nebo, není-li to možné, přísežným prohlášením učiněným uchazečem před soudním nebo správním orgánem, notářem nebo kvalifikovaným odborným orgánem v uvedené zemi.

Poznámka: v případě, že mu bude zakázka zadána, musí každé seskupení předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,

— výpis o celkovém ročním obratu za poslední 3 finanční roky,

— prohlášení o ročním obratu, který se týká oblasti, jež zahrnuje toto oznámení o zakázce, uskutečněném během posledních 3 finančních roků.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

pro výběr budou připadat v úvahu pouze uchazeči, kteří předloží důkaz o průměrném konkrétním ročním obratu za poslední 3 finanční roky ve výši 1 000 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

1) uchazeč musí předložit seznam hlavních služeb poskytnutých během posledních 3 let v oblasti vztahující se k této zakázce, včetně podrobností o hodnotách, datech a údajích příjemců služeb;

2) uchazeč musí předložit životopisy pro 3 profily popsané níže:

a) vedoucí logistického týmu se vzděláním v oblasti logistiky/dopravy (na úrovni bakaláře); zkušenostmi v oblasti vedení týmu (5 let); alespoň 5letou praxí v pozici provozního manažera v odvětví distribuce/logistiky; dobrými znalostmi nástrojů MS Office a vědomostmi a zkušenostmi týkajícími se systému SAP (5 let);

b) technik v oblasti logistiky s 5letou praxí s postupy technického zásahu na místě nebo v dílnách;

c) provozovatel vysokozdvižného vozíku s osvědčením provozovatele vysokozdvižného vozíku nebo řidičským oprávněním pro paletový vozík a 3letou praxí v dané oblasti; osvědčením provozovatele vysokozdvižného a paletového vozíku; osvědčením VCA (základní bezpečnost zaměstnanců provozu).

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

minimální požadavek: uchazeč poskytne Komisi 5členný tým s výše uvedenými profily a zkušenostmi, konkrétně:

— 1 vedoucí týmu,

— 2 technici,

— 2 obsluhy vysokozdvižného vozíku.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/04/2016
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/04/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23) — 1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky (bližší informace jsou uvedeny v bodě I výše) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354 Zainteresované strany vyzýváme, aby se zaregistrovaly prostřednictvím této internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého vlivu na životní prostředí.

2) Zakázka bude mít počáteční dobu trvání 2 let, s 2 prodlouženími o 1 rok (2+1+1). Během 3 let po uzavření původní smlouvy bude moci veřejný zadavatel použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce týkající se nových služeb, které budou představovat opakování služeb podobných těm, jež byly přiděleny straně, které tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

3) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li to možné, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/02/2016