Roboty budowlane - 80988-2017

03/03/2017    S44    - - Roboty budowlane - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie- - Nie dotyczy 

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2017/S 044-080988

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
KRS Nr: 0000492350
ul. Puławska 28
Lublin
20-822
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Stasiak – Kierownik Sekcji Przetargów i Umów w Dziale Zakupów
Tel.: +48 814520412
E-mail: iwona.stasiak@lpec.pl
Faks: +48 817406032
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lpec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin, z podziałem na odrębne zadania.

II.1.2)Główny kod CPV
45231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Na przedmiot zamówienia składa się kilkanaście odcinków sieci ciepłowniczej z przypisanym numerem budżetu, z których każde stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane, w tym odcinki sieci w rejonie: Czuby C16b-C18 M/00421/TCO/16; Czuby C18-C21 M/00413/TCO/16; Wołyńska M/00401/TCO/16; Piłsudskiego M/00422/TCO/16; Weteranów M/00412/TCO/16; Chodźki M/00301/TCO/17; Wolska M/00305/TC/11; Gliniana M/00301/TCO/16; Bronowice M/00302/TCO/16; Dolna 3-go Maja-Chmielna M/00024/TC/08; os.Skarpa M/00317/TCO/17; Puławska M/00318/TCO/17; Andersa M/00319/TCO/17; Kalinowszczyzna M/00337/TCO/17; Nałkowskich I/00405/TCO/17; Czeremchowa I/00402/TCO/17; Strzeszewskiego I/00406/TCO/17; Felin-Skalskiego I/00403/TCO/17; Bronowice-Droga Męczenników Majdanka, Śródmieście-Spokojna/Wieniawska, Bronowice-Droga Męczenników Majdanka/Jaskółcza I/00404/TCO/17.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną pn. c. Czuby C16b-C18 Boh. Monte Cassino (nr budżetu: M/00421/TCO/16)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie c. Czuby C16b-C18 Boh. Monte Cassino.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną 2DN400x560 L=224m pn. c. Czuby C16b-C18 Boh. Monte Cassino (nr budżetu: M/00421/TCO/16) w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną pn. c. Czuby C18-C21 Boh. Monte Cassino (nr budżetu: M/00413/TCO/16)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie c. Czuby C18-C21 Boh. Monte Cassino.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną 2DN400x560 L=157m, 2DN 350/500 L=426m, 2DN 250/400 L=70m, 2DN 125/225 L=13m pn. c. Czuby C18-C21 Boh. Monte Cassino (nr budżetu: M/00413/TCO/16) w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną pn. c. Wołyńska PS-PC1 Berbeckiego (nr budżetu: M/00401/TCO/16)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie c. Wołyńska PS-PC1 Berbeckiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną 2DN 150/250 L=520,1m, 2DN 65/140/160 L=7m, 2DN 40/110/125 L=7,2m pn. c. Wołyńska PS-PC1 Berbeckiego (nr budżetu: M/00401/TCO/16) w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną pn. c. Piłsudskiego K1B'-K3 (nr budżetu: M/00422/TCO/16)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie c. c. Piłsudskiego K1B'-K3.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną 2DN 400/560 L=652,8m, 2DN 100 L=24,9m pn. c. Piłsudskiego K1B'-K3 (nr budżetu: M/00422/TCO/16) w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną pn. c. Weteranów P11-P11-04 (nr budżetu: M/00412/TCO/16)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie c. Weteranów P11-P11-04.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną z 2DN250 na 2DN300/450 L=442m pn. c. Weteranów P11-P11-04 (nr budżetu: M/00412/TCO/16) w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Chodźki (nr budżetu: M/00301/TCO/17)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie ul. Chodźki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2DN 400/2DN500 – od K-22 Smorawińskiego do K-21a-215mb pn. ul. Chodźki (nr budżetu: (nr budżetu: M/00301/TCO/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Wolska K00-K01 Długa Wolska (nr budżetu: M/00305/TC/11)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie ul. Wolska K00-K01 Długa Wolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Wolska K00-K01 Długa Wolska (nr budżetu: M/00305/TC/11) dł. sieci 385,8 mb – 2DN 400,85,7mb – przyłącza.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana sieci ciepłowniczej pn. ul. Gliniana(Sowińskiego) (nr budżetu: M/00301/TCO/16)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie ul. Gliniana(Sowińskiego).

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana sieci ciepłowniczej pn. ul. Gliniana(Sowińskiego) (nr budżetu: M/00301/TCO/16), 2DN 400 L=40m.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. KC1-K5E Bronowice – od K5E do T-2 (nr budżetu: M/00302/TCO/13)

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie KC1-K5E Bronowice – od K5E do T-2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. KC1-K5E Bronowice – od K5E do T-2 (nr budżetu: M/00302/TCO/13), 2 DN 400- do wykonania odcinek od K-5E do K-6E – dł. 395,6 mb.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Dolna 3-go Maja – Chmielna (nr budżetu: M/00024/TC/08)

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie ul. Dolna 3-go Maja – Chmielna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Dolna 3-go Maja – Chmielna K-19G-pkt. A sc. 2DN 300 przebudowa 2DN 350 – do wykonania 237,5 mb – 2DN 350, 64,5mb – 2DN 50 (nr budżetu: M/00024/TC/08).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana sieci ciepłowniczej pn. os. Skarpa P2-P2A do PC-1 (nr budżetu: M/00317/TCO/17)

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie os. Skarpa P2-P2A do PC-1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana sieci ciepłowniczej pn. os. Skarpa P2-P2A do PC-1 (nr budżetu: M/00317/TCO/17), przyłącza do budynku ul. Radości 13, Romantyczna 11 i Gościnnej 19; wymiana sieci na odcinku od komory P-3 do budynku podstacji: 2DN 125-240,9 mb, 2DN 40- 40,6 mb.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana sieci ciepłowniczej pn. ul. Puławska 14 (nr budżetu: M/00318/TCO/17)

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie pn. ul. Puławska 14.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana sieci ciepłowniczej pn. ul. Puławska 14 (nr budżetu: M/00318/TCO/17) od komory LR 6.2. dp PC-1 ul. Puławska 14, wymiana 2DN 65 L=49m.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana sieci ciepłowniczej pn. ul. Andersa (nr budżetu: M/00319/TCO/17)

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie pn. ul. Andersa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana sieci ciepłowniczej pn. ul. Andersa (nr budżetu: M/00319/TCO/17) – wymiana dwóch rurociągów DN 400 na 1 DN 600 ul. Andersa od komory KM-L1 do KM-L2.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Kalinowszczyzna (nr budżetu: M/00337/TCO/17)

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie pn. ul. Kalinowszczyzna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Kalinowszczyzna (nr budżetu: M/00337/TCO/17) 2DN 150 na 2DN 65.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. os. Nałkowskich (nr budżetu: I/00405/TCO/17)

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie pn. os. Nałkowskich.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. os. Nałkowskich (nr budżetu: I/00405/TCO/17), w tym odcinki sieci: Diamentowa od komory K do pkt. D w rejonie ul. Uhorczaka 2DN 200 dł 418mb; Zemborzycka 85 – przyłącze do budynku B1 2DN 50 5mb; Zemborzycka 85 przyłącze do budynku B2 2DN 50 dł 61mb – w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. Czeremchowa (nr budżetu: I/00402/TCO/17)

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie pn. Czeremchowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. Czeremchowa (nr budżetu: I/00402/TCO/17), spinaka I etap (Boh. Monte Cassino – Czeremchowa-Baśniowa) 2DN 350 dł 940mb – w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. Strzeszewskiego bud. B2 + B3, B4 – IR2 (nr budżetu: I/00406/TCO/17)

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie pn. Strzeszewskiego bud. B2 + B3, B4 – IR2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. Strzeszewskiego bud. B2 + B3, B4 – IR2 (nr budżetu: I/00406/TCO/17), 2DN 80 dł 146 mb – w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Generała Skalskiego (nr budżetu: I/00403/TCO/17)

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. ul. Generała Skalskiego (nr budżetu: I/00403/TCO/17), Felin A + B Południe – sieć i przyłącze ul. Generała Skalskiego budynek B1 i B2, 2DN 150; 2 DN 40 – w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. Bronowice-Droga Męczenników Majdanka, Śródmieście – Spokojna/Wieniawska, Bronowice – Droga Męczenników Majdanka / Jaskółcza (nr budżetu: I/00404/TCO/17)

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin w rejonie pn. Bronowice-Droga Męczenników Majdanka, Śródmieście – Spokojna/Wieniawska, Bronowice – Droga Męczenników Majdanka / Jaskółcza.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej pn. Bronowice-Droga Męczenników Majdanka, Śródmieście – Spokojna/Wieniawska, Bronowice – Droga Męczenników Majdanka / Jaskółcza (nr budżetu: I/00404/TCO/17), w tym: Bronowice – MD-LSO2- ul. Droga Męczenników Majdanka budynek F, 2DN 150; 125; 80; 65; Śródmieście- ul. Spokojna 2/ul. Wieniawska 13, 2DN 100; Bronowice – ul. Droga Męczenników Majdanka / Jaskółcza 2DN 40 – w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” współfinansowanego ze środków FS w ramach POIiŚ 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/04/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017