A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 81021-2022

Submission deadline has been amended by:  228945-2022
15/02/2022    S32

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2022/S 032-081021

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Gergő
E-mail: csonka.gergo@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001718742021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001718742021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízi kockázatkezelés a Körös-völgyben

Hivatkozási szám: EKR001718742021
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében „Árvízi kockázatkezelés az öblözeti egyenszilárdság biztosításával a Körös-völgyben” tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerint”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45246100 Partfal építése
45246200 Folyópartvédelmi munka
45246400 Árvízmegelőzés
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés keretében „Árvízi kockázatkezelés az öblözeti egyenszilárdság biztosításával a Körös-völgyben tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása

Kivitelezés (mind elsőrendű árvízvédelmi töltésen):

- töltésmagasítás (hossza: 8 947 fm hosszon) a Sebes-Körös balpart (12.08. Fokközi árvízvédelmi szakasz) 9+245-12+925, 13+010-13+795, 13+833-18+315 tkm szelvények között, a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott (mértékadó árvízszint) MÁSZ+50 cm szintig. A töltéskoronán üzemi út építése (töltéskorona burkolatépítés) 8951 fm hosszon, valamint a csatlakozó szilárd burkolatú szakaszok rekonstrukciója 357 fm összhosszúságban, út-és töltéstartozékok kihelyezése.

- szivárgó építése a Fehér-Körös bal parti töltésének (12.02. Mezőberényi árvízvédelmi szakasz) 1+900-3+900 tkm szelvényei között 2000 m hosszon, 6,0 m mélységben.

- szivárgási úthosszt növelő bent maradó acél szádfal beépítése a vízoldali töltésláb környezetébe:

- 12.03. Zsófiamajori árvízvédelmi szakasz: 68+185- 68+285; 71+020-71+120; 76+390-76+520; 78+400-78+550 tkm szelvények környezetében, összesen 480 fm hosszban, átlagos mélység: 6,6 m; teljes mennyiség. 3180 m2.

- 12.08. Fokközi árvízvédelmi szakasz: 13+030-13+150; 13+460-13+530; 13+700- 13+950; 17+110-17+170 tkm szelvények környezetében, összesen 500 fm hosszban, átlagos mélység 10,0 m, teljes mennyiség 5000 m2.

- 09.05. Szeghalom-Darvas árvízvédelmi szakasz: 15+500-15+800; 16+200-16+350; 17+750-17+900 tkm szelvények környezetében, összesen 600 fm hosszban, átlagos mélység 8,0 m; teljes mennyiség 4800 m2.

- nagy szilárdságú műanyag lemezbetétes, helyben kevert önszilárduló résfal építése a 12.03. Zsófiamajori árvízvédelmi szakaszon: 66+030-67+575; 75+965-76+185; 76+980- 77+700; 79+300- 80+850 tkm szelvények környezetében, összes hossz: 4035 fm, átlagos mélység 12,0 m; teljes felület 48 420 m2.

- Hármas-Körös folyó jobb oldalán 85,911-86,200 fkm szelvények között lábazati kőszórásra támaszkodó kőmatracos rézsűvédelemmel rendelkező partvédőmű létesítése. Becsült munkamennyiségek: előtérkönnyítés 2387 m3; lábazati kőszórás 3351 m3, háttöltés 2314 m3, kőmatrac 3643 m3.

A nyertes ajánlattevő feladata - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése is - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglévő engedélyeken túl szükségessé váló mindennemű engedélyeztetési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, lebonyolítása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) érti.

III.1.1. PONT FOLYTATÁSA

Igazolási mód:

SZ/1) és SZ/2): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Utólagos igazolás: AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak (engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást) egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti (AK a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja az alkalmassági követelménnyel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására) felhívást követően.

SZ/1) és az SZ/2) alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés tényét, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.

Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő (adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) esetében is) ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára Kr. előírja.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8. §, 10. §, 12-16. § szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 41/A. §-ára, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Öntisztázás: Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre. Adott esetben a jogerős határozatot az ajánlatban kell benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása

SZ/1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti (Étv.), építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

SZ/2) Alkalmatlan az AT, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett tervezői névjegyzékben és/vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

FOLYTATÁS II.2.14. PONTBAN

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.

P/1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A „vízépítési műtárgy” alatt a következőket kell érteni: a vízgazdálkodásban használt olyan műtárgyak, amelyeknek a szerepe a víz vezetése, a vízfolyás szabályozása, a víz visszatartása vagy a víz tározása.

P/2) Az ajánlattevőnek a Kr.19.§(1)bek. b)pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges.

Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 3 000 000 000,- Ft-ot.

Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 3 000 000 000,- Ft-ot.

P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, és az Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P2. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 3 000 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.

Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.

M/1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ajánlatában csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást, figyelemmel a Rendelet 22. § (3) és (5) bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:

- szerződést kötő másik fél megnevezése

- szerződés tárgya (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)

- az elvégzett munkák mennyisége

- a teljesítés ideje kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel)

- teljesítés helye

- továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlattevő a referenciát több szerződéssel is igazolhatja.

M/2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja nyilatkozatát (NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről elnevezésű EKR űrlap) azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az alkalmassági követelmény igazolásához az ajánlatban benyújtandó iratok:

- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában

- szakember szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül (év/hónap megadásával); a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre)

- szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről (amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik érvényes kamarai regisztrációval, úgy a nyilvántartási szám és a jogosultság megszerzésének időpontjának feltüntetése is szükséges az önéletrajzban)

- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata (csak abban az esetben szükséges, ha az adott szakember az ajánlattételkor nem rendelkezik az előírt jogosultsággal)

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő jogosultság megszerzése szempontjából egyenértékű végzettséget is elfogad.

A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákat:

M.1.1 elsőrendű árvízvédelmi töltésépítési és/vagy fejlesztési és/vagy erősítési munkát minimum 5000 fm hosszon és töltéskorona burkolatépítést minimum 5000 fm hosszon tartalmazó referenciát;

M.1.2 min. 36 000 m2 elsőrendű árvízvédelmi töltésbe épített műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építési referenciát;

M.1.3 min. 9 000 m2 elsőrendű árvízvédelmi töltésbe épített acél szádfal építési referenciát;

M.1.4 minimum 700 m hosszúságú szivárgó építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciát.

Elsőrendű árvízvédelmi töltés: a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő fővédelmi művé nyilvánított, három vagy több település árvízvédelmét szolgáló (térségi) árvízvédelmi létesítmény (így például töltés, fal, magaspart, árvízi tározó, árapasztó csatorna), továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település vagy településrész árvízmentesítését szolgáló töltés (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által - az egyes munkafolyamatok és a munkafolyamatok tekintetében irányadó mennyiségi adatok vonatkozásában - előírt minimumkövetelmények egy vagy több (max. 5 db) referenciával is teljesíthetőek, valamint a különböző referenciaelemek egymástól független módon is bemutathatók.

M/2) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M/2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember egy pozícióra bemutatható.

Ha az M.2.1)-M.2.2) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: szerződéses ár értékének 0,3 %-a/nap, de legfeljebb összesen 15%

Meghiúsulási kötbér: szerződéses ár értékének 15%-a

Az első munkakezdési engedély kiadása és a Szerződés teljesítésének határideje közötti időtartam 50%-ának elérése kötbérterhes részhatáridőnek minősül.

Jólteljesítési biztosíték: jótállási időszakra a szerződéses ár értékének 5 %-a

Teljesítési biztosíték: a szerződéses ár értékének 5 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték a 272/2014. (XI. 5.) vagy a 256/2021. Korm.rend szerint. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig szükséges rendelkezésre állnia.

Vállalkozó választása szerint:

a) biztosítékot nyújt a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy

b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.

c) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 264.§ (1) bekezdés szerint, és a 423.§ (2) bekezdésre figyelemmel.

Jótállás: sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 36 hónap, acélszerkezetek korrózióvédelme 10 év.

Az igényelhető szállítói előleg mértéke: 30 %. Az előleg részszámlákban és végszámlában történő elszámolására a felvett előleg arányával egyező mértékben kerül sor.

Előleg igénybe vétele esetén előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges. Mértéke: a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének mértéke.

Szerződés finanszírozása a KEHOP-1.4.0 projekt forrásaiból történik.

Támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat.

Finanszírozás formája szállítói finanszírozás.

7 db rész-, 1db végszámla, az egyes Részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes Szerződéses Ár 15 %-át, kivéve a Szakasz utolsó Részszámláját. Az első részszámla benyújtására legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték (Szerződéses Ár) 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén kell, hogy sor kerüljön. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a Szerződéses Ár 80%-ánál.

A fizetési feltételek kapcsán a Kbt. 135.§ (1), (3)-(6) és (9) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés és a 272/2014. (XI. 5.) és/vagy adott esetben a 256/2021. Korm. rend. vonatkozó rendelkezései, Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a irányadó.

A kifizetés feltétele, hogy a nyertes AT szerepel a 2017. évi CL. tv 260. §-ában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy igazolja ezen körülmény fennállását. A Magyar Államkincstár működési rendjéből adódó késedelem az AK-nek nem róható fel.

AK a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által az e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

AK tartalékkeretet nem biztosít.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

A szerződés biztosítékainak részletes szabályait és a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

AK „szerződéses ár” alatt az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás összegét érti.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/03/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/03/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1b), (1c), (4) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. Rend. (EKR rend.) 15-17.§.

Az ajánlatokat elektronikusan az EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig. Bontás: EKR-ben az AT-i határidő után 2 órával. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

A bontást követően AK részére az ajánlatok az EKR-ben hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Részajánlattétel mellőzésének indoklása: Gazdasági, műszaki, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok, komplex projektfelelősség) is figyelembe véve észszerűtlen a részajánlattétel. Egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a kiviteli tervezési, kivitelezési feladatok komplex ellátását, projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

1. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)

2. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Kbt. 66.§ (2) bek. nyilatkozat

- Kbt. 66.§ (5) alapján felolvasólap

- Egyéb a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. értékelési szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. A 2. értékelési szempont 1. -2. részszempontja esetében a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1.- 2.2.: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)

5. III.1.2)-III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték összesen 20 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005204 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek csatolandó az ajánlathoz. Részl.: ADI. kötetben.

7. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

9. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok.ok AT általi fordítását is elfogadja.

11. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.

12. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.

13. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 500 Millió Ft/év és 100 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), valamint 60 Millió Ft/év és 60 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

14. AK a műszaki dokt (5. kötet) az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlba töltötte fel (egy zip fájl és segédfájljai típusai: 5.kötet 01, 5.kötet 02, 5.kötet 03 stb.). Annak érdekében, hogy a műszaki dok. megnyitható legyen minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementeni, ezt követően a WinRAR ZIP kiterjesztésű fájlt szükséges csupán megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden AK által kiadott dok. hozzáférhetővé válik.

A további infók a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

15. Egyéb szerződéskötési feltétel: ISO 9001, ISO 14001 tanúsítvány.

16. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal és a VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1-M.2.2 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

17. A közbesz. dok.okat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbesz. dok. elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen.

18. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartam alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;

19. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

20. A Kbt. 73.§ (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

21. Határidők/időpontok az EKR szerveridő szerint értendők.

22. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Amennyiben a hatályba léptetés az eredményhirdetést követő 6 hónapon belül nem következik be, úgy Felek szabadulnak a kötelemből.

22. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.

23. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

24. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.

25. FAKSZ: Dr. Unger István (lajstromszáma: 00296)

26. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2022