Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 81036-2021

Submission deadline has been amended by:  148172-2021
17/02/2021    S33

Luxemburg-Luxemburg: Meervoudige raamovereenkomst voor adviesdiensten ter ondersteuning van de afdeling Evaluatie van de verrichtingen van de EIB-groep

2021/S 033-081036

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudige raamovereenkomst voor adviesdiensten ter ondersteuning van de afdeling Evaluatie van de verrichtingen van de EIB-groep

Referentienummer: CFT-1615
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het sluiten van een meervoudige raamovereenkomst met maximaal zes ondernemers voor het verlenen van hoogwaardige evaluatiegerelateerde diensten. Deze ondernemers moeten beschikken over grote deskundigheid op het gebied van evaluatiemethodologie en -instrumenten. De inschrijvers moeten kunnen aantonen dat zij complexe evaluaties hebben uitgevoerd en in staat zijn geschikte sectorspecialisten te selecteren met de nodige technische en taalvaardigheden om evaluatieopdrachten af te ronden in een groot aantal landen, sectoren en producten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66171000 Diensten voor financieel advies
71356400 Technische planningsdiensten
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
73210000 Advies inzake onderzoek
73220000 Advies inzake ontwikkeling
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79411000 Advies inzake algemeen management
79411100 Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
92312211 Diensten verleend door tekstbureau
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aard van de te verlenen diensten is evaluatie, onderzoek in verband met evaluatie en andere studies die van belang kunnen zijn voor de afdeling Evaluatie van de Europese Investeringsbank. Het doel van de adviesopdrachten is het bijstaan van het kernteam van de afdeling Evaluatie. Gedetailleerde taken voor individuele opdrachten in het kader van de raamovereenkomst worden beschreven in individuele taakomschrijvingen voor de geselecteerde dienstverleners.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomstenen met geselecteerde dienstverleners worden gesloten voor een periode van twee jaar vanaf de datum van inwerkingtreding. Ze kunnen stilzwijgend worden verlengd voor een periode van twee jaar tot maximaal vier jaar in totaal.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 6
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/04/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/04/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

De inschrijvingen zullen in een niet-openbare procedure worden geopend. Het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt, op schriftelijk verzoek bij de EIB (zie I.1)), verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De inschrijvingen zullen in een niet-openbare procedure worden geopend. Het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt, op schriftelijk verzoek bij de EIB (zie I.1)), verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers kunnen in eerste instantie eventuele bezwaren met betrekking tot de aanbesteding indienen bij de Bank aan de hand van de contactgegevens in sectie I.1) van deze aankondiging van opdracht.

Indien inschrijvers of andere belanghebbenden van mening zijn dat de EIB schuldig is aan onbehoorlijk bestuur (bijv. doordat zij niet heeft gehandeld in overeenstemming met de door haar vastgestelde beleidslijnen, normen en procedures, of dat zij de beginselen van behoorlijk bestuur niet in acht heeft genomen), kunnen zij een klacht indienen bij de klachtenregeling van de EIB-groep (zie https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) binnen één jaar na de datum waarop de vermeende actie, het besluit of het nalaten van de Bank redelijkerwijs door de klager bekend kon zijn. Indien de inschrijvers ontevreden zijn met de uitkomst, kunnen zij het antwoord van de EIB-Groep op de klacht door de Europese Ombudsman laten beoordelen (zie https://www.ombudsman.europa.eu).

Binnen twee maanden na de kennisgeving van het resultaat van de procedure (gunningsbesluit) kunnen inschrijvers een beroep tot nietigverklaring en/of schadevergoeding instellen. Elk verzoek van inschrijvers en elk antwoord van de Bank of elke klacht van onbehoorlijk bestuur heeft noch tot doel, noch tot gevolg dat de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring wordt opgeschort, noch dat er een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring wordt geopend. De instantie verantwoordelijk voor de behandeling van nietigverklaringsprocedures staat vermeld in sectie VI.4.1) van deze aankondiging van opdracht.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2021