Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 81036-2021

Submission deadline has been amended by:  148172-2021
17/02/2021    S33

Luksemburg-Luksemburg: Wielokrotna umowa ramowa o usługi doradcze w celu wsparcia Działu Oceny Operacji Grupy EBI

2021/S 033-081036

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.org
Adres profilu nabywcy: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi doradcze w celu wsparcia Działu Oceny Operacji Grupy EBI

Numer referencyjny: CFT-1615
II.1.2)Główny kod CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie wielokrotnej umowy ramowej z maksymalnie sześcioma podmiotami gospodarczymi na świadczenie wysokiej jakości usług związanych z oceną. Usługodawcy powinni dogłębnie znać metody i narzędzia oceny. Oferenci powinni wykazać doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych ocen oraz zdolność do doboru właściwych specjalistów branżowych o odpowiednich umiejętnościach technicznych i językowych, niezbędnych do realizacji zadań związanych z oceną w obrębie wielu państw, sektorów (http://www.eib.org/projects/priorities/index.htm) oraz produktów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66171000 Doradztwo finansowe
71356400 Usługi planowania technicznego
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
73220000 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79411000 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
79411100 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
90713000 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
92312211 Usługi świadczone przez agencje literackie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem usług jest ocena, badania związane z oceną i inne badania, które mogą być przedmiotem zainteresowania Działu Oceny Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Celem zadań doradczych będzie pomoc głównemu zespołowi Działu Oceny. Szczegółowe prace w ramach poszczególnych zadań objętych umową ramową zostaną opisane w poszczególnych dokumentach dotyczących zakresu zadań i obowiązków dla wybranych usługodawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowy ramowe z wybranymi usługodawcami zostaną zawarte na okres 2 lat od dnia ich wejścia w życie. Mogą one zostać automatycznie wznowione na okres 2 lat, maksymalnie do 4 lat łącznie.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 6
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/04/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się podczas sesji niepublicznej. Na pisemny wniosek skierowany do EBI (zob. pkt I.1)) wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert odbędzie się podczas sesji niepublicznej. Na pisemny wniosek skierowany do EBI (zob. pkt I.1)) wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

4 lata.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W pierwszej kolejności oferenci mogą zgłaszać do Banku wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

Jeżeli oferenci lub inne zainteresowane strony uważają, że EBI dopuścił się przypadku niewłaściwego administrowania (np. nie działał zgodnie ze swoją ustaloną polityką, standardami i procedurami lub nie przestrzegał zasad dobrej administracji), mogą złożyć skargę w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI (zob.: https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) w terminie 1 roku od daty, w której domniemane działanie, decyzja lub zaniechanie przez Bank mogłyby być racjonalnie znane skarżącemu. Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona, oferenci mogą zwrócić się o ocenę odpowiedzi grupy EBI na skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zob. https://www.ombudsman.europa.eu).

Termin wnoszenia skarg o anulowanie decyzji o udzieleniu zamówienia lub składania wniosków o odszkodowanie wynosi 2 miesiące od daty ogłoszenia wyników postępowania (decyzji o udzieleniu zamówienia). Wnioski składane przez oferentów oraz wszelkie odpowiedzi Banku, jak również wszelkie wnoszone skargi dotyczące niewłaściwego administrowania, nie powodują zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu na wniesienie skargi o unieważnienie decyzji. Organ właściwy do rozpatrywania skarg o stwierdzenie nieważności wskazano w pkt VI.4.1) tego ogłoszenia o zamówieniu.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021