Bygge og anlæg - 81130-2021

17/02/2021    S33

Danmark-Ikast: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 033-081130

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Bomidtvest
CVR-nummer: 29594619
Postadresse: Finsensvej 1A
By: Ikast
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Danielsen
E-mail: jsd@bomidtvest.dk
Telefon: +45 40864184
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bomidtvest.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/Bomidtvest-Renovering-af-OEstbyen-afd-630-omraade-A
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1 th
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://portal.iprojekt.dk/link/Bomidtvest-Renovering-af-OEstbyen-afd-630-omraade-A
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Boligselskabet Bomidtvest, renovering af Østbyen afd. 630 område A - udbud af totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler totalrenoveringen af boligforeningen BoMidtVest´s afdeling 630, Østbyen område A. Boligerne renoveres ikke med henblik på øget tilgængelighed, og der er ingen sammenlægninger af boliger.

Afdeling 630 består af i alt 138 almene boliger fordelt på 4 blokle, og er på i alt ca.12 950 m2 brutto inkl. kældre.

Kældre indeholder cykelparkering, depotrum, fællesrum, vaskerier, teknik, 3 ”butikker” i gavle m.v.

De 3 butikker er: Genbrugsbutik i bygning 1, vicevært i bygning 2 og fællesvaskeri i bygning 3.

Alle 138 boliger skal renoveres, hvor boligantallet forbliver uændret, men der foretages ændringer i boligernes indretning.

Alle beboerne i de 138 boliger vil blive genhuset under renoveringen og således at samtlige boliger er ryddet før totalentreprenørens overtagelse. Genhusningen varetages af bygherren.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 116 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45262520 Murerarbejde
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71247000 Byggeledelse
71300000 Ingeniørvirksomhed
71317100 Rådgivning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af brand og eksplosion
09330000 Solenergi
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter totalentrepriseopgaven hvor entreprisen omfatter totalrenoveringen af boligforeningen BoMidtVest´s afdeling 630, Østbyen område A, bestående af i alt 138 almene boliger fordelt på 4 blokke og ca. 12 950 m2 brutto inkl. kældre.

Der er ikke konkurrence på tilbudsprisen som er fastsat til 145 mio. DKK inkluskive moms. (omvendt licitation).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet og evt. optimeringer/besparelser / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Ibrugtagnings- og mangelproces / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. nedenfor, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 5 ansøgere, som ud fra hensynet til at skabe en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Ordregiver forventer således at udvælge et felt af ansøgere, som demonstrer erfaring med lignende alment boligbyggeri.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave, samt den tekniske kapacitet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbuddet ud over de lovgivningsmæssige, herunder planmæssige, rammer er forbundet med mindstekrav angivet i udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse:

- Årsomsætning i de seneste 3 år.

- Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

- Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 230 mio. DKK eksklusive moms i det seneste afsluttede regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 23 mio. DKK eksklusive moms i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal minimum have en soliditetsgrad på 15 % i det senest afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske formåen, skal de ovenstående minimumskrav opfyldes af den eller de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovenstående krav opfyldes af gruppen som helhed.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af:

- Projektet, med angivelse og præcisering af relevans (art og omfang)

- Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde.

- Oplysninger om anlægssum, udbudsform og kontraktsum (inkl. alle håndværkerudgifter, byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger, rådgiverudgifter m.v.)

- Afleveringsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

- Ansøger skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 3 stk.) og meget gerne vedrørende renovering af lignende alment boligbyggeri. Alternativt nyopførelse af alment boligbyggeri. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

- Ansøger skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 1 stk.) vedrørende arkitektprojektering i forbindelse med renovering af lignende alment boligbyggeri. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

- Ansøger skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 1 stk.) vedrørende ingeniørprojektering i forbindelse med renovering af lignende alment boligbyggeri. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://portal.iprojekt.dk/link/Bomidtvest-Renovering-af-OEstbyen-afd-630-omraade-A

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 4. marts 2021, kl. 12.00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 9. marts 2021 på udbudsportalen, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021