Dostawy - 81248-2017

03/03/2017    S44    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Skierniewice: Materiały medyczne

2017/S 044-081248

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiegow Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
Osoba do kontaktów: Renata Pisarska
96-100 Skierniewice
Polska
Tel.: +48 468340821
E-mail: r.pisarska@wsz-skier.pl
Faks: +48 468340821

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: https://szpitale.lodzkie.pl/skierniewice/bip/pl/c/strona-glowna.html

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:
II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy materiałów ortopedycznych.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawy materiałów ortopedycznych.
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:
II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy sprzętu medycznego dializacyjnego.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawy sprzętu medycznego dializacyjnego.
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:
II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi prania, prasowania, maglowania, napraw, transportu bielizny szpitalnej, odzieży BHP oraz czyszczenia chemicznego.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Usługi prania, prasowania, maglowania, napraw, transportu bielizny szpitalnej, odzieży BHP oraz czyszczenia chemicznego.

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

98310000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:
II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa żywienia – przygotowywanie i dowóz posiłków dla pacjentów oraz przygotowywanie posiłków regeneracyjnych dla personelu.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Usługa żywienia – przygotowywanie i dowóz posiłków dla pacjentów oraz przygotowywanie posiłków regeneracyjnych dla personelu.
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55520000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:
II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi transportu medycznego.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Usługi transportu medycznego.
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:
II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy urządzeń i sprzętu medycznego.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawy urządzeń i sprzętu medycznego.
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:
II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku.
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66510000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.3.2017