Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 81267-2022

15/02/2022    S32

Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques

2022/S 032-081267

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Numéro national d'identification: 000288366
Adresse postale: ul. Garncarska 11
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-115
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Warmińska
Courriel: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Téléphone: +48 126348282
Fax: +48 124231565
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nio-krakow.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-propublico.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://e-propublico.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: instytut badawczy
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa Alektynib oraz Enzalutamid - program lekowy

Numéro de référence: ZP-271-5/22
II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa Alektynib oraz Enzalutamid - program lekowy szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Alektynib - program lekowy

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Apteka w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa Alektynib - program lekowy szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Enzalutamid - program lekowy

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Apteka w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa Enzalutamid - program lekowy szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót produktami leczniczymi, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Ocena na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1. oraz 10.1.1. SWZ.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Do oferty należy dołączyć:

1. Jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.

2. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Zezwolenie.

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

4. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS.

5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.

6. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji – załącznik nr 5 do SWZ.

Dotyczy podmiotów zagranicznych:

1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowa regulacja warunków realizacji umowy: wzór umowy – załącznik nr 3 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zamawiający działając na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) skraca termin składania ofert z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Pilną potrzebę udzielenia zamówienia uzasadnia potrzeba ochrony zdrowia i życia pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie.Zwiększyła się ilość pacjentów zakwalifikowanych do leczenia, a tym samym została wyczerpana ilość leków. Ilości w przygotowanym wcześniej postępowaniu obejmującym swym zakresem przedmiot niniejszego postępowania były określone z należytą starannością i miały wystarczyć na czas trwania umowy, biorąc pod uwagę wcześniejsze zużycia.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/02/2022
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/02/2022
Heure locale: 11:30
Lieu:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem: www.e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 18 treści SWZ.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza, Biuro Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/02/2022