Услуги - 81334-2018

22/02/2018    S37    - - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани с организирането на събития

2018/S 037-081334

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 008-014439)

Legal Basis:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: Даниела Младенова
Телефон: +359 29377252
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Факс: +359 29377324
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=81235&companyId=20779

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“

II.1.2)Основен CPV код
79952000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г.“.

Основни компоненти, които ще се изпълняват, по проекта:

1. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2.

2. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4.

Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията.

Задача 2. Организиране на събития.

Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания.

Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството.

Задача 5. Медиен мониторинг.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/02/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 008-014439

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 14/02/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 09/03/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: II.2.14
Вместо:

Офертите ще бъдат отворени на 15.2.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. „Париж“ № 3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.

Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.

Да се чете:

Офертите ще бъдат отворени на 12.3.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. „Париж“ № 3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.

Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.

VII.2)Друга допълнителна информация: