Usługi - 82434-2019

21/02/2019    S37

Niemcy-Kolonia: Platforma zgłaszania zdarzeń ECCAIRS 2.0

2019/S 037-082434

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Adres pocztowy: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Miejscowość: Cologne
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 50668
Państwo: Niemcy
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4366
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: bezpieczeństwo lotnicze, środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Platforma zgłaszania zdarzeń ECCAIRS 2.0

Numer referencyjny: EASA.2019.HVP.01
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest rozwój, realizacja i konserwacja systemu zgłaszania zdarzeń, wypadków i incydentów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
48810000 Systemy informacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72254100 Usługi w zakresie testowania systemu
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

terytorium UE.

II.2.4)Opis zamówienia:

Od wykonawcy oczekuje się głównie następujących usług:

— opracowanie techniczne rozwiązania,

— testy odbioru końcowego przez użytkownika,

— skuteczna realizacja rozwiązania,

— konserwacja ewolucyjna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa jest wznawiana automatycznie 2-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy, chyba że jedna ze stron otrzyma formalne zawiadomienie stanowiące inaczej.

Maksymalny czas trwania: 48 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26.3.2014 ustanawiająca wieloletni program prac na rok 2014 w odniesieniu do pomocy finansowej dotyczącej instrumentu „Łącząc Europę” — sektor transportu na lata.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Od 1. kwartału 2020 roku obecna wersja istniejącej Platformy zgłaszania zdarzeń ECCAIRS nie będzie już wspierana.

Agencja — na swoją wyłączną odpowiedzialność — ma za zadanie modyfikację tej wersji i zapewnienie jej pełnej operacyjności do tego czasu, nie dopuszczając żadnych opóźnień.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

EASA, Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-50668 Cologne/NIEMCY.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2019