Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 82434-2019

21/02/2019    S37

Germania-Köln: Platforma de raportare a evenimentelor ECCAIRS 2.0

2019/S 037-082434

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației
Adresă: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Localitate: Cologne
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 50668
Țară: Germania
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4366
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Siguranța aviației, mediul

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Platforma de raportare a evenimentelor ECCAIRS 2.0

Număr de referinţă: EASA.2019.HVP.01
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului-cadru este dezvoltarea, implementarea și menținerea unui sistem de raportare a incidentelor și accidentelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48800000 Sisteme de informare şi servere
48810000 Sisteme de informare
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72250000 Servicii pentru sisteme şi asistenţă
72253200 Servicii de asistenţă pentru sisteme
72254100 Servicii de testare a sistemelor
72260000 Servicii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

În cadrul UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Principalele servicii preconizate sunt:

—dezvoltarea tehnică a soluției,

— testarea finală de recepție de către utilizator,

— implementarea eficientă a soluției,

— întreținere evolutivă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru se reînnoiește automat de 2 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni, cu excepția cazului în care una dintre părți primește o notificare oficială în care se specifică contrariul.

Durata maximă: 48 de luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26.3.2014 de stabilire a unui program de lucru multianual 2014 pentru asistență financiară în domeniul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – Sectorul transporturilor pentru perioada.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
Procedură accelerată
Justificare:

Sprijin privind versiunea curentă a platformei existente de raportare a evenimentelor „ECCAIRS” va fi întrerupt începând cu trimestrul I 2020.

Agenția — sub răspunderea sa exclusivă — este însărcinată să refacă această versiune și să o facă pe deplin operațională până atunci, fără a permite nicio întârziere.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/03/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/03/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

EASA, Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-50668 Cologne/GERMANIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/02/2019