Lucrări - 82530-2019

21/02/2019    S37    Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale

2019/S 037-082530

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Str. Golescu Dinicu nr. 38 prin D.R.D.P. Craiova, Calea Severinului nr. 17
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Ioana Silvia Bărbulescu
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro, horia.nicolae@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 212643417

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cnadnr.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru — Lucrări de întreținere periodică — covoare astfaltice pentru rețeaua de drumuri naționale din administrarea D.R.D.P. Craiova, anul I–III: Lot 1 — S.D.N. Craiova L [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 16054368/2019/35L
II.1.2)Cod CPV principal
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari de intretinere periodica-covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.

Termenul limita pana la care operatorul economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 653 754.23 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2- SDN Dr. Tr. Severin

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Locul principal de executare:

DN de pe raza SDN Dr. Tr. Severin din administrarea D.R.D.P. Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica-covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea DRDP Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 893 965.36 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5- SDN Slatina

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

DN de pe raza SDN Slatina din administrarea D.R.D.P. Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica-covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea DRDP Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 69 803 334.45 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3- SDN Tg. Jiu

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

DN de pe raza SDN Tg. Jiu din administrarea D.R.D.P. Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica-covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea DRDP Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 600 133.98 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1-SDN Craiova

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

DN de pe raza SDN Craiova din administrarea D.R.D.P. Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica-covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea DRDP Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 56 101 222.27 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4- SDN Rm Valcea

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

DN de pe raza SDN Rm Valcea din administrarea D.R.D.P. Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari de intretinere periodica-covoare astfaltice cu marcaje rutiere si completari acostamente pe drumurile nationale din administrarea DRDP Craiova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 74 255 098.17 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Initial, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii (certificate care atesta lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), cazier judiciar, cazier fiscal, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt: Ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin- Director General Regional (de la data de 24.04.2018); Ec. Bratu Bogdan Laurentiu- Director General Regional (pana la data de 23.04.2018); Ec. Gradinaru Mihai- Director Economic; Ing. Dobre Marius Florin- Director Adj. Exploatare; Ing. Butoi Constantin Catalin- Sef Departament Investitii; Ing. Stoiana Mircea- Sef Departament Mentenanta; Ing. Corodescu Ion- Sef Serv. Mentenanta si Plan; Ing. Grecu Marius- Sef Serv. Siguranta Circulatiei; Ing. Pantelimon Denisa- Serv. Mentenanta Plan; Ing. Popescu Adrian- Sef SDN Craiova; Ing. Nisipasu Lucian- Adj. Sef SDN Craiova; Ing. Ghiburosu Doru Dumitru- Sef Birou; Ing. Buzatu Petre Sorin- Sef Sector SDN Tr Severin; Ing. Mitrache Victoria - Adj Sef SDN Slatina; Ing. Motorga Adrian Daniel- Adj Sef SDN Slatina, Ing. Pascu Ionela-Sef Sector SDN Slatina, Sing. Ciobanu Adrian-Sef Sector SDN Slatina, Ing. Vladuti George-Sef Sector SDN Slatina, Ing. State Lacramioara- Sef SDN Rm. Valcea; Sing Sunica Ilie- SDN Rm. Valcea; Cons Jur. Tudor Ion-Sef SDN Tg. Jiu, Ing. Ciortan Marcel-Adj. Sef SDN Tg Jiu, Ing. Leustean Minodora-Sef Sector SDN Tg. Jiu, Ing. Luca Floriana- Sef Sector SDN Tg. Jiu, Sing. Juveloiu Dumitru- Sef Sector SDN Tg. Jiu, Ing. Resteanu Doru- Sef Serv. Proiectare; Ing. Bonci Gelu Vali- Serv. Proiectare; Ing. Novgorodschi Catalin- Serv. Siguranta Circulatiei; Cons. Jur. Padeanu Antonio Theodor- Sef Departament Juridic; Cons. Jur. Fetea George- Departament Achizitii; Ing. Paun Adela – Sef Serv. Achizitii, Ec. Chiritescu Melania-Dora – Sef Birou Pregatire Documentatii (cu preluare de atributii), Cons. Jur. Sorescu Irina-Nina - Serv Achizitii; Ec. Spiridon Adrian- Sef Compartiment CFP; Ec. Padeanu Corina- Mariana- Compartiment CFP, Cons. Jur. Ciochina Grazziela- Sef Compartiment Contracte; Cons. Jur. Goldstein Claudia- Compartiment Contracte; Ec. Dumitra Mitrica- Birou Analiza Pret.

Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) vor prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt:

— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local (pentru toate sediile/punctele de lucru declarate in cadrul Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Te... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara

Continuare Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani aferenti ultimelor 3 exercitii financiare bugetare disponibile (2015, 2016, 2017), pentru fiecare lot in parte, a fost de minim: Lot 1 SDN Craiova = 48.465.000,00 RON Lot 2 SDN Dr Tr Severin = 20.054.000,00 RON Lot 3 SDN Tg. Jiu = 28.787.000,00 RON Lot 4 SDN Rm Valcea = 49.942.000,00 RON Lot 5 SDN Slatina = 49.929.000,00 lei

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE - Partea II “Informaţii referitoare la operatorul economic", Secţiunea C “Informaţii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert susţinător va completa un formular DUAE separat care sa cuprindă informaţiile solicitate in: Partea II - “Informaţii referitoare la operatorul economic" - Secţiunea A “Informaţii privind operatorul economic” si Sectiunea B “Informaţii privind reprezentanţii operatorului economic", Partea III “Motive de excludere" Partea IV "Criteriile de selecţie"- Secţiunea B “Capacitatea economica si financiara”, Subsectiunea “Cifra sa de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DEAU, este după cum urmează:”C: in situaţia in care susţinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economica si financiara. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative care probează cele asumate in angajamentul ferm (documente justificative solicitate prin Fisa de date a achiziţiei pentru demonstrarea cerinţelor privind capacitatea economica si financiara). In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr.6 prezentat in Secţiunea “Formulare" din Documentaţia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora. Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale prin precizarea modului in care va interveni corect pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat susţinerea, prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016. cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SICAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Continuare

Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate, pentru fiecare lot in parte de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Daca tertul/tertii nu indeplinesc/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul din motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data. ca operatorul economic sa înlocuiască tertul/tertii susinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevăzut al art. 2 alin. (2) lit. b). In situaţia in care ofertanţii beneficiază de susţinere din partea unui/unor terti pentru îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economica si financiara, se vor aplica prevederile art. 182-185 Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare, precum si prevederile art. 48-50 din HG nr. 395/2016 cu completările si modificările ulterioare. Autoritatea Contractanta are obligaţia de a lua in considerare aceasta susţinere pentru îndeplinirea criteriilor minime impuse in documentaţia de atribuire, cu condiţia ca ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entităţilor ce acorda susţinerea, necesare pentru realizarea contractului. Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul susţinător va conţine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situaţia in care contractantul intampina dificultăţi pe parcursul executării contractului. In scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către tertul/tertii care acorda susţinere, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator/i, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informaţii suplimentare in legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm.

In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot in parte, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii Acordurilor-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016, 2017 sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de opratorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anii 2015, 2016, 2017, pentru fiecare lot in parte. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului in conformitate cu art. 185 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie " Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara subsectiunea 'Cifra de afaceri medie anuala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro 2015 - 1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei., 2017-1 Euro= 4.5681 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Capacitate tehnica-Cerinta 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada, pentru fiecare lot, ca a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor) lucrari similare, respectiv lucrari de intretinere si/sau consolidari si/sau reabilitari si/sau modernizari si/sau constructii noi la drumurile publice, in valoare/valoare cumulata de minim: Lot 1- SDN Craiova: 24.230.000 RON fara TVA Lot 2- SDN Dr. Tr. Severin: 10.020.000 RON fara TVA Lot 3-SDN Tg. Jiu: 14.390.000 RON fara TVA Lot 4- SDN Rm. Valcea: 24.970.000 RON fara TVA Lot 5- SDN Slatina: 24.960.000 RON fara TVA lei fara TVA sau echivalent, la nivelul a unuia sau mai multor contracte.

Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului

Capacitate tehnica-Cerinta 2 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/ are acces (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispozitie) de utilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru executia lucrarilor, pentru fiecare lot, respectiv: a). Dotare tehnica minima pentru executia lucrarilor de covoare asfaltice executate la cald si completari acostamente: -Statie de preparat mixtura asfaltica sau contract/ precontract de furnizare mixturi asfaltice; -Repartizator finisor, prevazut cu sistem de nivelare automat; -Taietor rosturi; -Freza pentru asfalt; -autobasculante necesare pentru transportul mixturii asfaltice (cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura) si a altor materiale; -incarcator cu cupa frontala; -autocistema prevazuta cu instalatie de raspandire emulsie bituminoasa pentru amorsare; -perie mecanica; - instalatie de suflat cu aer comprimat (compresor) - compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi); -compactor static autopropulsat pe pneuri; -compactor static autopropulsat cu rulouri max 1,5 to; -trailer; -autovehicul special cu echipament completari acostamente; -autogreder -autocisterna cu dispozitiv de stropire; b). Dotare tehnica minima pentru executia marcajelor rutiere: I. minim 1 esalon de lucru pentru marcaje rutiere cu minim 5 lucratori deserventi avand in dotare: -autospeciala dotata cu perii sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier. -masina de marcaj cu mecanic deservent si ajutor precum si muncitori pentru pozare-ridicare a conurilor de semnalizare si aprovizionarea masinii de marcaj cu produsele de marcare. -remorca de transport masina de marcaj -masina de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare

Informatii privind Asocierea

Continuare Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului

Continuare Informatii Subcontractantul

Informatii privind Subcontractantul

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Nota: 1. Prin sintagma lucrari duse la bun sfârşit se înţelege (conf art. 11 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. 2. Drumurile publice, conform art. 5 din cadrul Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cuprind: a) drumuri de interes naţional; b) drumuri de interes judeţean; c) drumuri de interes local. 3. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. 4. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot in parte, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea a IV – „Conditii de selectie - Sectiunea C - Capacitatea tehnica si profesionala”, cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia (datele de identificare), data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: - certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme executia respectivelor lucrari, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor. Certificatele/documentele sunt urmatoarele, in conformitate cu Instructiunea ANAP nr. 2/2016, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandari; - procese-verbale de receptie; - certificari de buna executie; - certificate constatatoare.

Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE - Partea II “Informaţii referitoare la operatorul economic", Secţiunea C “Informaţii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert susţinător va completa un formular DUAE separat care sa cuprindă informaţiile solicitate in: Partea II - “Informaţii referitoare la operatorul economic" - Secţiunea A “Informaţii privind operatorul economic” si Sectiunea B “Informaţii privind reprezentanţii operatorului economic", Partea III “Motive de excludere" Partea IV "Criteriile de selecţie" - Secţiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala", Subsectiunea "Pentru contractele de achiziţie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat", in situaţia in care susţinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative care probează cele asumate in angajamentul ferm (documente justificative solicitate prin Fisa de date a achiziţiei pentru demonstrarea cerinţelor privind capacitatea tehnica). In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr.7 prezentat in Secţiunea “Formulare" din Documentaţia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora. Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni corect, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016. cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SICAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Continuare

Se va completa, pentru fiecare lot, DUAE – Partea a IV – „Conditii de selectie - Sectiunea C - Capacitatea tehnica si profesionala - Utilaje, instalații și echipament tehnic” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: -documentele care atesta ca ofertantul dispune (indiferent de forma de detinere) de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului; -tipul si modelul utilajului/instalatiei/ echipamentului;

Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecţie” - Secţiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala”, Subsectiunea " "Pentru contractele de achiziţie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat". In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, va incarca in SICAP odata cu DUAE distinct pentru fiecare membru al asocierii, Formularul nr. 10 - Acord de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, la semnarea contractului, se va prezenta Acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câştigător la solicitarea autoritatii contractante.

c) certificate/documentc emise sau consemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei de capacitate tehnica, respectiv lucrari executate, beneficiarul lucrarilor, perioada de executie si valoarea acestora. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate, pentru fiecare lot in parte de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Daca tertul/tertii nu indeplinesc/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul din motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data. ca operatorul economic sa înlocuiască tertul/tertii susinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevăzut al art. 2 alin. (2) lit. b). In situaţia in care ofertanţii beneficiază de susţinere din partea unui/unor terti pentru îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182-185 Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare, precum si prevederile art. 48-50 din HG nr. 395/2016 cu completările si modificările ulterioare. Autoritatea Contractanta are obligaţia de a lua in considerare aceasta susţinere pentru îndeplinirea criteriilor minime impuse in documentaţia de atribuire, cu condiţia ca ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entităţilor ce acorda susţinerea, necesare pentru realizarea contractului. Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul susţinător va conţine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situaţia in care contractantul intampina dificultăţi pe parcursul executării contractului. In scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către tertul/tertii care acorda susţinere, autoritateacontractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator/i, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informaţii suplimentare in legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm.

2. In conformitate cu prevederile art. 218, alin(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/contractele prezentat/prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractante; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

Informatii privind Subcontractantul In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE: - Partea II “Informaţii referitoare la operatorul economic”, Secţiunea D “Informaţii privind subcontractantii pe ale căror capacitati operatorul economic nu se bazeaza” - Partea IV “Criteriile de selecţie", Secţiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala, subsectiunea “Proporţia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprindă informaţiile solicitate in: - Partea II "Informaţii referitoare la operatorul economic", Secţiunea A “Informaţii privind operatorul economic” si Secţiunea B “Informaţii privind reprezentanţii operatorului economic”. - Partea III “Motive de excludere”. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de inregistrare la Registrul Comertului, contul bancar, banca la care acesta este deschis, numele reprezentantului si functia acestuia), denumirea lucrarilor ce vor fi executate de acesta, precum si procentul din lucrarile executate de subcontractant.. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru parte propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic va depune odata cu oferta si Formularul nr. 16-Acordul de subcontractare din cadrul Documentatiei de atribuire care sa contina cel putin urmatoarele: -Denumire subcontractant, -Date de identificare subcontractant, -Denumirea lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant, -Valoarea lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant (lei fara TVA), -Procentul de subcontractare aferent lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in urma aplicarii criteriului de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt documentele indicate in cadrul Acordului de subcontractare din care sa rezulte modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate. Nota: 1. In conformitate cu prevederile art. 174, alin(2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare in cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesionalănecesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv. Continuare

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/04/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/08/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/04/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisieri de evaluare si reprezentantii ANAP, daca este cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

https://ec.europa.eu/tools/espd

2) In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul Juridic — D.R.D.P. Craiova
Adresă: Calea Severinului nr. 17
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200768
Țară: România
E-mail: jurist@drdpcv.ro
Telefon: +40 251408723
Fax: +40 251482231

Adresă internet: http://craiova.cnadnr.ro/

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/02/2019