Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 82600-2017

04/03/2017    S45

Česká republika-Brno: Reklamní a marketingové služby

2017/S 045-082600

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: JIC, zájmové sdružení právnických osob
Národní identifikační číslo: 71180478
Poštovní adresa: Purkyňova 649/127
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 612 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Michaela Kopecká
E-mail: michaela.kopecka@caadp.cz
Tel.: +420 739029630
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.jic.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71180478
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71180478
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: CA ADP s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26226553
Poštovní adresa: Marie Steyskalové 315/14
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 616 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Michaela Kopecká
E-mail: michaela.kopecka@caadp.cz
Tel.: +420 739029630
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.caadp.cz/cs/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: JIC, zájmové sdružení právnických osob
Národní identifikační číslo: 71180478
Poštovní adresa: Purkyňova 649/127
Obec: Brno
PSČ: 612 00
Země: Česko
E-mail: jic@jic.cz
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.jic.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71180478
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: jiná právnická osoba
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: podpora inovačního podnikání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových, komunikačních a grafických služeb pro JIC.

II.1.2)Hlavní kód CPV
79340000 Reklamní a marketingové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 800 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79340000 Reklamní a marketingové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zejména sídlo zadavatele, tj. budova Inmec, Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, popř. na jiných, zadavatelem určených, místech v městě Brně (zejména budovy JIC Intech v Králově Poli a JIC Inbit).

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 800 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Konkrétní projekt nelze dosud identifikovat.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Účastník dále předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/04/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10/04/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Sídlo zadavatele.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Za každého z účastníků je oprávněna se zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tito účastníci prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za účastníka a dokladem prokazujícím oprávnění vystavit takovou plnou moc (např. výpisem z obchodního rejstříku).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/kontakty.html
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/kontakty.html
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/03/2017