Υπηρεσίες - 82689-2021

17/02/2021    S33

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών

2021/S 033-082689

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Αριθμός ταυτοποίησης: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. διεύθυνση: Ακαδημίας 6
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 106 71
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vassapost@uhc.gr
Τηλέφωνο: +30 2103387104
Φαξ: +30 2103622320
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.uhc.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.uhc.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και διέπεται από την επιμελητηριακή νομοθεσία
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

YE5 MIS 5011442 — Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης των στελεχών των Επιμελητηρίων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) και των επιχειρηματιών.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72212000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανάπτυξη πιλοτικού ηλεκτρονικού κόμβου (one stop shop), για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων (και μελλοντικά και άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, π.χ. σύσταση). Η πλατφόρμα θα μπορεί να διαχειρίζεται τις ροές εργασίας (workflows) σε όλο τον κύκλο ζωής τους, σχετικά με την εκάστοτε διαδικασία έκδοσης άδειας για μια επιχείρηση, σύμφωνα με τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του Ν.4442/2016. Το σύστημα θα δίνει δυνατότητες μεταξύ άλλων βασικής ενημέρωσης, για θέματα που αφορούν στις επιχειρήσεις, δημιουργίας και διαχείρισης αιτημάτων των χρηστών σχετικά με την έκδοση άδειας, διαχείριση της σχετικής ροής εργασίας και δυνατότητα «συναλλαγής» του χρήστη μέσω συστημικών διαδικασιών, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υποδομές και διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης (π.χ. διασύνδεση με τρίτα συστήματα Γ.Ε.ΜΗ., Α.Α.Δ.Ε., Πυροσβεστική, Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, Πολεοδομία, κ.ά.), επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών χρηστών, δυνατότητα.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 347 003.23 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72240000 Υπηρεσίες ανάλυσης και προγραμματισμού συστημάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάπτυξη πιλοτικού ηλεκτρονικού κόμβου (one stop shop), για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων (και μελλοντικά και άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, π.χ. σύσταση). Η πλατφόρμα θα μπορεί να διαχειρίζεται τις ροές εργασίας (workflows) σε όλο τον κύκλο ζωής τους, σχετικά με την εκάστοτε διαδικασία έκδοσης άδειας για μια επιχείρηση, σύμφωνα με τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του Ν.4442/2016. Το σύστημα θα δίνει δυνατότητες μεταξύ άλλων βασικής ενημέρωσης, για θέματα που αφορούν στις επιχειρήσεις, δημιουργίας και διαχείρισης αιτημάτων των χρηστών σχετικά με την έκδοση άδειας, διαχείριση της σχετικής ροής εργασίας και δυνατότητα «συναλλαγής» του χρήστη μέσω συστημικών διαδικασιών, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υποδομές και διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης (π.χ. διασύνδεση με τρίτα συστήματα Γ.Ε.ΜΗ., Α.Α.Δ.Ε., Πυροσβεστική, Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, Πολεοδομία, κ.ά.), επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών χρηστών, δυνατότητα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ1) Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου, και τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος / Στάθμιση: 50 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ2) Υπηρεσίες του έργου (μελέτη εφαρμογής, εκπαίδευση, πιλοτική λειτουργία και εγγύηση - συντήρηση - τεχνική υποστήριξη - SLA) / Στάθμιση: 20 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ3) Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιμέρους φάσεων - παραδοτέων - πακέτων εργασίας / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ4) Περιγραφή της διαδικασίας οργάνωσης, παρακολούθησης του έργου / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ5) Σύνθεση ομάδας έργου: σαφής προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των μελών της ομάδας έργου / Στάθμιση: 10 %
Τιμή - Στάθμιση: 20 %
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 347 003.23 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται (μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής) μέχρι το 50 % αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόκειται για έργο της Πράξης με κωδικό MIS 5011442. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)] και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε άρθρο 2.2.4) «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας», στη διακήρυξη.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να έχουν γενικό κύκλο εργασιών, για κάθε μία από τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2018, 2019, 2020), μεγαλύτερο ή ίσο του 100 % του προϋπολογισμού τής υπό ανάθεση σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε άρθρο 2.2.5) «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», στη διακήρυξη.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Για αναλυτικές πληροφορίες, βλέπε άρθρο 2.2.6) «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», στη διακήρυξη.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

Για αναλυτικές πληροφορίες, βλέπε άρθρο 2.2.6) «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», στη διακήρυξη.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/03/2021
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/03/2021
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

1) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

2) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

3) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 368 του Ν.4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη τής σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
Ταχ. διεύθυνση: Ακαδημίας 6
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 106 71
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: keeuhcci@uhc.gr
Τηλέφωνο: +30 2103387104
Φαξ: +30 2103622320
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.uhc.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/02/2021