Usługi - 82878-2017

04/03/2017    S45    - - Usługi - Profilu Nabywcy - Nie dotyczy 

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania budynków

2017/S 045-082878

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technolgiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
Szczecin
70-310
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, al. Piastów 48, 70-311 Szczecin
Tel.: +48 914494042
E-mail: monika.stepczynska@zut.edu.pl
Faks: +48 914494690
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zut.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania.

II.1.2)Główny kod CPV
90911200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000
77314100
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, utrzymania w ciągłej

czystości obiektów, terenu wokół budynków wraz z obsługą szatni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Obiekty położone są na terenie Szczecina oraz w ośrodkach

wypoczynkowych (OW) Zamawiającego położonych w Dziwnowie i Łukęcinie (województwo

zachodniopomorskie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany będzie w załączniku nr 1

(wyodrębnione zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to

1.7.2017 r. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych

części.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2017