Połączone kontrakty - 82966-2017

04/03/2017    S45    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Rzeszów: Odczynniki laboratoryjne

2017/S 045-082966

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne.

II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne – poz. 52 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 999 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33694000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Zamawiającego, ul. Szopena 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat dokładnych ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
28/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Immunochemia – markery nowotworowe i niedokrwistości.

II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Immunochemia – markery nowotworowe i niedokrwistości – poz. 54 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 710 514.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33694000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Zamawiającego, ul. Szopena 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat dokładnych ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/07/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Immunochemia – wirusologia.

II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Immunochemia – wirusologia – poz. 56 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 410 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Zamawiającego, ul. Szopena 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat dokładnych ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie ma wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/07/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017