Usługi - 83401-2022

16/02/2022    S33

Luksemburg-Luksemburg: Inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności - Serbia - UPFI (Urban Projects Finance Initiative) - Przygotowanie projektu pomocy technicznej na potrzeby przekształcenia mobilności miejskiej i korytarza kolejowego w Niszu (Serbia)

2022/S 033-083401

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Adres profilu nabywcy: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010463001
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10195
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności - Serbia - UPFI (Urban Projects Finance Initiative) - Przygotowanie projektu pomocy technicznej na potrzeby przekształcenia mobilności miejskiej i korytarza kolejowego w Niszu (Serbia)

Numer referencyjny: AA-010463-001
II.1.2)Główny kod CPV
71356200 Usługi pomocy technicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest zapewnienie ram planowania na potrzeby inwestycji w zakresie mobilności i transportu w Niszu (Serbia) oraz na potrzeby przebudowy i modernizacji miejskiego korytarza kolejowego. Opracowuje się plan zrównoważonej mobilności w miastach i określa program inwestycji priorytetowych w celu finansowania przez EBI. Szacunkowy okres realizacji zamówienia wynosi 15 miesięcy. Oczekuje się, że usługodawca zmobilizuje w krótkim terminie dwóch starszych ekspertów specjalizujących się w planowaniu transportu i planowaniu urbanistycznym, a także innych doraźnych ekspertów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 499 999.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RS Srbija/Сpбија / Serbia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi będą świadczone w mieście Nisz w Serbii.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jak powyżej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 499 999.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Instytucja zamawiająca może, jeżeli uzna za to za właściwe i będzie to zgodne z dostępnością środków budżetowych i zadowalających wyników wykonawcy, rozszerzyć czas trwania lub zakres zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/03/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/03/2022
Czas lokalny: 14:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2022