Tjenesteydelser - 83424-2019

21/02/2019    S37    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 037-083424

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Anlæg & Fornyelse
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Nørregade 36-38
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul-Ivan Ikkala
E-mail: poia@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odense.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning til trafikregulerende foranstaltninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører totalrådgivning til udførelse af trafikregulerende foranstaltninger. Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand til trafikregulerende foranstaltninger i Odense på 13 lokationer (delprojekter), hvoraf 7 er optioner, som vil blive tilvalgt eller fravalgt senest ved kontraktindgåelse. Udbudsmaterialet findes på Byggeweb https://www.rib-software.dk/udbudsportal ved søgning på TN 959664A.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71322500 Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg
71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder
71323200 Projektering af anlæg
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71247000 Byggeledelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivning til trafikregulerende foranstaltninger på 13 nærmere bestemte lokationer i Odense, hvoraf 7 er optioner. Alle lokationer, herunder tilvalgte optioner, indgår som en del af det samlede projekt i forhold til projektering og udførelse mm., herunder skal de udføres af den samme hovedentreprenør Vilkår for optioner mv. er nærmere beskrevet i tilbudsbetingelserne.

Der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Odense Kommune modtager mere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Odense Kommune udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Odense Kommune lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave.

Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning (såvel projektering som udførelse) af følgende forhold:

- Bump, herunder pudebump, cirkelbump og modificeret cirkelbump,

- Indsnævringer / trafiksaneringer,

- Hævet flade,

- Skiltning,

- Afmærkning / afstribning,

- Pullerter,

- Vejafvanding,

- LAR / regnbede.

Herudover vil det desuden blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, hvis referencerne også dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning (såvel projektering som udførelse) af følgende:

- Belysning – gadelys (til belysning af de trafikregulerende foranstaltninger),

- Beplantning til indsnævringer / trafiksaneringer,

- Heller, herunder flytning eller ombygning af heller og støtteheller,

- Variable hastighedstavler,

- Farvet asfalt,

- Skiltning,

- 2-1-vej i forbindelse med afmærkning / afstribning,

- Skoleblink (toronto),

- Fartvisere.

Endelig vil det også blive tillagt særlig positiv vægt, hvis:

- Referencen er udført for en kommunal bygherre,

- Referencen er udført i bynært område,

- Referencen er udført som en del af et projekt med flere lokationer (fx i forhold til udnyttelse af optimeringspotentiale eller lign.),

- Referencen har en sammenlignelig / tilsvarende størrelse og omfang med den udbudte opgaver (både i forhold til antal projekter samt størrelsen af projekterne på de enkelte lokationer),

- Referencen er udført i tilknytning til skole eller på skolevej.

Odense Kommune forbeholder sig ret til at indhente udtalelser om de enkelte referencer hos bygherren for referencen. Sådanne udtalelser kan således også blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende lokationer (delprojekter) udbydes som optioner, der vil blive tilvalgt senest ved kontraktindgåelse:

— Åsumvej (option),

— Lettebækvej (option),

— Søhusvej (option),

— Kochsgade (option),

— Højbyvej / Kl. Berntsensvej (Højby Skole) (option),

— Smedebakken (option),

— Irisvej (option).

Optioner vil blive tilvalgt senest ved kontraktindgåelse.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert de seneste 2 regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 5 000 000 DKK,

(b) Nettoomsætning på minimum 2 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 15%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning af følgende:

- Bump, herunder pudebump, cirkelbump og modificeret cirkelbump,

- Indsnævringer / trafiksaneringer,

- Hævet flade,

- Skiltning,

- Afmærkning / afstribning,

- Pullerter,

- Vejafvanding,

- LAR / regnbede.

Ansøgeren kan højst oplyse 5 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående punkter. Samme reference kan omfatte flere af ovenstående punkter.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/03/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Odense Kommune planlægger at indkøbe yderligere rådgivning hos den vindende tilbudsgiver ved gennemførelse af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse efter udbudslovens § 83 for efterfølgende tilsvarende anlægsarbejder (”gentagelsesprojekter”).

Den vindende tilbudsgiver kan således blive tildelt yderligere kontrakter om senere tilsvarede ydelser, hvis der opnås enighed efter udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Betingelsen for tildeling af yderligere kontrakter er, at Odense Kommune opnår finansiering hertil, samt at samarbejdet med rådgiver under den oprindelige kontrakt er tilfredsstillende. Odense Kommune planlægger at gøre det samme i forhold til den udførende hovedentreprenør på projektet.

Odense Kommune forventer fremadrettet at gennemføre i størrelsesordenen 10–20 lignende anlægsprojekter hvert år. Odense Kommune planlægger at anvende reglen i udbudslovens § 83 om gentagelseseffekt inden for den tilladte 3-årige periode efter indgåelse af den i disse udbudsbetingelser udbudte kontrakt.

Odense Kommunes fremtidige anlægsprojekter er blandt andet beskrevet i Odense Kommunes ”Handlingsplan for mobilitet og byrum” som kan findes på følgende link: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024

(https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Odense Kommunes underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2019