Werken - 83585-2022

16/02/2022    S33

Denemarken-Middelfart: Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie

2022/S 033-083585

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Nationaal identificatienummer: 28621027
Postadres: Skærgårdsvej 2
Plaats: Middelfart
NUTS-code: DK031 Fyn
Postcode: 5500
Land: Denemarken
Contactpersoon: Jens Fink
E-mail: jf@middelfartfjernvarme.dk
Telefoon: +45 24940112
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.middelfartfjernvarme.dk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.byggeprojekt.dk/public/1810-Middelfart_Fjernvarme_-_Anlaegs-_og_roerarbejder,_Etape_1_og_2
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: COWI A/S
Nationaal identificatienummer: 44623528
Postadres: Jens Chr. Skous Vej 9
Plaats: Aarhus C
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8000
Land: Denemarken
Contactpersoon: Casper Lind Larsen
E-mail: cvla@cowi.com
Telefoon: +45 56406695
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cowi.dk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.byggeprojekt.dk/public/1810-Middelfart_Fjernvarme_-_Anlaegs-_og_roerarbejder,_Etape_1_og_2
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Middelfart Fjernvarme
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Fjernvarmeforsyning

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fjernvarmeforsyning til Strib, Anlægs- og rørarbejder, Etape 1 og 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251250 Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie - KA01
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Middelfart Fjernvarme har fået godkendt projektforslag efter Varmeforsyningsloven om konvertering fra gas til fjernvarme i hele Strib. Konverteringen er delt op i 5 etaper og nærværende udbud omfatter anlægs- og rørarbejder for etape 1 og 2, hvor etape 2 er indsat som en option. Hver etappe omfatter ca. 12 km hovedforsyningsledninger op til DN300 og ca. 7 km stikledninger. Arbejdet udbydes som hovedentreprise, som omfatter det komplette anlægs- og rørarbejder på etape 1 og 2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09323000 Stadsverwarming
09324000 Afstandsverwarming
44163120 Stadsverwarmingsbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK031 Fyn
Voornaamste plaats van uitvoering:

Middelfart, Strib

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Middelfart Fjernvarme har fået godkendt projektforslag efter Varmeforsyningsloven om konvertering fra gas til fjernvarme i hele Strib. Konverteringen er delt op i 5 etaper og nærværende udbud omfatter anlægs- og rørarbejder for etape 1 og 2, hvor etape 2 er indsat som en option. Hver etappe omfatter ca. 12 km hovedforsyningsledninger op til DN300 og ca. 7 km stikledninger. Arbejdet udbydes som hovedentreprise, som omfatter det komplette anlægs- og rørarbejder på etape 1 og 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Udbuddet indeholder en option på udførelsen af etape 2.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ansøgere må ikke være omfattet af udelukkeslsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens §135-137

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

1. Omsætnings minimum for fjernvarmearbejder for hver af de seneste 3 regnskabsår: Entreprenør: 7.000.000 DKK

2. Soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Beskrivelse af ansøgers erfaringer med etablering af tilsvarende fjernvar-meledningsanlæg. Ansøger skal angive maks. 5 referencer udført inden for de seneste 5 år. Med udført menes, at der har været afholdt AB-aflevering eller tilsvarende afslutning af projektet indenfor de sidste 5 år. Ansøger skal give oplysninger om kunden/ordregiver, kort beskrivelse af opgaven, ansøgerens rolle på opgaven, entreprisesum samt start- og slutdato.

Eventuele minimumeisen:

Det er et mindstekrav, at referencelisten indeholder mindst én reference vedrørende udførelse af anlægsarbejder på fjernvarme sammenlignelig i karakter med det udbudte, og hvor entreprisesummen er over 5.000.000 DKK.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Jævnfør udbudsmaterialet

Sikkerhedsstillelse og garantier jævnfør AB18 med bygherrens tilføjelser og fravigelse

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 25/03/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/kontakt/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes

fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har

indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside www.klfu.dk.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: http://www.kfst.dk/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2022