Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 83765-2017

07/03/2017    S46

Belgicko-Brusel: Pomoc Rade audítorov Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

2017/S 046-083765

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Poštová adresa: rue Joseph II 54, Office 02/52
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Mr Jorg Tagger
E-mail: EMPL-B4-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2158
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2158
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pomoc Rade audítorov Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.

Referenčné číslo: VT/2017/001.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79411000 Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom zákazky je zabezpečiť služby technických znalostí pre Radu audítorov, aby mohla vykonávať svoje úlohy, ako je stanovené v článku 74 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a v článkoch 62 až 69 a článku 86 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009.

V súlade s článkom 3 ods. 3 rozhodnutia H4 Správnej komisie sa od odborníka alebo tímu odborníkov očakáva vykonávanie svojich povinností nezaujatým spôsobom a na základe odôvodnených technických rokovaní. Cieľom ich práce by malo byť uľahčovať jednomyseľné rozhodovanie Rady audítorov.

Všetky povinnosti sa majú vykonávať v úzkej spolupráci s oddelením D2 Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a v rámci jeho dohľadu a zodpovednosti, so zaistením sekretariátu Rady audítorov (ďalej len „sekretariát“).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 90 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesto odporúčané v ponuke.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 08/08/2017
Koniec: 07/08/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Až 3 obnovenia.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/04/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/05/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

rue Joseph II 54, 1049 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

1 zástupca za uchádzača, náležite splnomocnený listom. Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, o tom musia informovať e-mailom na adresu: EMPL-B4-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu s uvedením mena osoby, ktorá sa zúčastní na otváraní ponúk, a to aspoň 48 hodín vopred.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2017