Roboty budowlane - 83771-2017

07/03/2017    S46    - - Roboty budowlane - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2017/S 046-083771

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Tel.: +48 717710924
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Faks: +48 717710904
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wi.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Część 1: Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia.

Część 2: Budowa przedłużenia przebiegu trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) ulicą Rogowską – od skrzyżowania ulicy Rogowskiej ze Strzegomską do istniejącej pętli autobusowej Nowy Dwór wraz z jej rozbudową o część tramwajową.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
45100000
45111200
45233252
45332000
45233161
45316213
45200000
45233221
45233294
45230000
45232140
45234121
45234116
45234126
45221120
77211600
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Etap I od Pl. Orląt Lwowskich do Rogowskiej; Etap II budowa pętli tramwajowej przy skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej i Rogowskiej Roboty budowlane: prace przygotowawcze dwukierunkowe zabudowane torowisko tramwajowe wraz z trakcją i zasilaniem przystanki z wyposażeniem pętla tramwajowa przy skrzyż.ul.Rogowskiej-Strzegomskiej; drogi rowerowe i piesze oświetlenie, odwodnienie, MKT przebudowa istniejących torowisk tramwajowych oraz pętli przy WPP wraz z trakcją i zasilaniem rozbudowa dwóch istniejących oraz budowa nowej podstacji trakcyjnej z zasilaniem dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego sygnalizacje świetlne w systemie ITS przebudowa wiaduktu nad ul. Smolecką budowa wiaduktu nad linią kolejową i ul. Robotniczą budowa przejścia tunelowego pod trasą TAT dla ruchu rowerowego i pieszego mury oporowe przepompownie z zasilaniem rozbiórki obiektów, wycinka zieleni. Łączna dług. części1 ok. 5km.Realizacja robót w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy dostarczony przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Do decyzji Inwestora pozostaje realizacja etapu II (budowa pętli tramwajowej przy skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej i Rogowskiej) w przypadku realizacji Części 2.

Na etapie realizacji robót konieczna będzie koordynacja z robotami wykonywanymi przez m.in. Tauron lub innymi gestorami sieci lub developerami.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa przedłużenia przebiegu trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) ulicą Rogowską – od skrzyżowania ulicy Rogowskiej ze Strzegomską do istniejącej pętli autobusowej NOWY DWÓR wraz z jej rozbudową

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
45100000
45111200
45233252
45332000
45233161
45316213
45200000
45233221
45233294
45230000
45232140
45234121
45234116
45234126
45221120
77211600
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje projektowanie w oparciu o KP-P: Dokumentacja projektowa (PB, PW, ST), Decyzje administracyjne, w tym: ULCP, pozwolenia wodnoprawne, archeologiczne, na budowę / ZRID, Nadzór autorski

Roboty budowlane:

— prace przygotowawcze

— torowisko tramwajowe wbudowane w istniejącą jezdnię z trakcją i zasilaniem

— przystanki z wyposażeniem

— przebudowa pętli Nowy Dwór

— oświetlenie, odwodnienie, MKT

— przebudowa kolidującej infrastruktury

— rozbiórki obiektów budowlanych

— wycinka zieleni

— dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego (jezdnie, chodniki, drogi rowerowe)

Łączna długość Części 2 – około 2 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na etapie realizacji robót konieczna koordynacja z robotami wykonywanymi przez m.in. Tauron lub innymi gestorami sieci lub developerami.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/08/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
01/08/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2017