Roboty budowlane - 83773-2017

07/03/2017    S46    - - Roboty budowlane - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2017/S 046-083773

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Tel.: +48 717710924
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Faks: +48 717710904
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wi.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Tel.: +48 717710924
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Faks: +48 717710904
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wi.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spółka gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

02080 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II, (zadanie 1 odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71248000
77211600
77211400
71322000
77310000
45000000
45100000
45111200
45233252
45332000
45233161
45231220
45316213
45200000
45233221
45233294
45230000
45232460
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja zadania będzie polegać na aktualizacji dokumentacji projektowej, przygotowaniu projektów wykonawczych oraz realizacji robót budowalnych. Będący przedmiotem zamówienia odcinek obwodnicy o długości ok. 0,9 km będzie ulicą klasy G posiadającą 2 jezdnie, z dwoma pasami ruchu. Droga prowadzona jest korytarzem wyznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego biegnącym pomiędzy ulicą Poświęcką a ulicą Kamieńskiego w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych z zabudową mieszkaniową. W ramach inwestycji przewiduje się także budowę lub przebudowę: sieci elektroenergetycznych, sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci telekomunikacyjnych, sygnalizacji ulicznej i oświetlenia drogowego. W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu budowy Obwodnicy na środowisko zaplanowano m.in.: zastosowanie odpowiednich systemów oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych – separatorów substancji ropopochodnych, ekranów akustycznych, nasadzenie zieleni izolacyjnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Tak zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/11/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2017