Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 83936-2016

12/03/2016    S51

Итaлия-Испра: Рамков договор за доставка на инструменти/системи за мониторинг за работата на двигатели, мотори и акумулатори и техническа помощ при изпитвания на пътя и за тестовете в лабораториите VELA

2016/S 051-083936

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Град: Ispra VA
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: JRC-ISPRA-IET-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1339
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за доставка на инструменти/системи за мониторинг за работата на двигатели, мотори и акумулатори и техническа помощ при изпитвания на пътя и за тестовете в лабораториите VELA.

Референтен номер: JRC/IPR/2016/F.8/0017/OC.
II.1.2)Основен CPV код
31710000 Електронно оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящия търг е да се сключи рамков договор за доставката, монтажа и техническата помощ за специфични датчици, инструменти и софтуер за точно и надеждно измерване на работните параметри по време на изпитване или в лабораторията, или на пътя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 450 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38112100 Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
31710000 Електронно оборудване
30230000 Компютърно оборудване
31100000 Електрически двигатели, генератори и трансформатори
38548000 Инструменти за превозни средства
42961300 Система за локализиране местоположението на превозни средства
48100000 Софтуерни пакети за индустрията
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
35125100 Датчици
30237475 Електрически датчици
38122000 Барометри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

JRC, обект на Испра, Италия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Необходими са няколко хардуерни системи и персонализиран софтуер, с цел извършване на точни тестове и надеждно измерване на енергийнатa ефективност на съвременните автомобили и нивата на вредните емисии при различни условия. Поръчката предвижда основно доставката, монтажа на системните компоненти (хардуерни и софтуерни), тестовете и други свързани услуги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 450 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/04/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/04/2016
Местно време: 10:00
Място:

Room 7, first floor, reception building, JRC Ispra VA, ИТАЛИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/03/2016