W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 83936-2016

12/03/2016    S51

Włochy-Ispra: Umowa ramowa o dostawę urządzeń / systemów monitorujących służących do badania sprawności silników i akumulatorów oraz o świadczenie pomocy technicznej w przeprowadzaniu testów w warunkach drogowych i w laboratoriach VELA

2016/S 051-083936

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Miejscowość: Ispra VA
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: JRC-ISPRA-IET-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1339
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o dostawę urządzeń / systemów monitorujących służących do badania sprawności silników i akumulatorów oraz o świadczenie pomocy technicznej w przeprowadzaniu testów w warunkach drogowych i w laboratoriach VELA

Numer referencyjny: JRC/IPR/2016/F.8/0017/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
31710000 Sprzęt elektroniczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej o dostawę, instalację i pomoc techniczną w zakresie czujników, urządzeń i programów komputerowych do dokładnych i wiarygodnych pomiarów parametrów sprawności podczas testów przeprowadzanych zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w warunkach drogowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38112100 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
31710000 Sprzęt elektroniczny
30230000 Sprzęt związany z komputerami
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
38548000 Przyrządy do pojazdów mechanicznych
42961300 System kontroli ruchu pojazdów
48100000 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
71356200 Usługi pomocy technicznej
35125100 Czujniki
30237475 Czujniki elektryczne
38122000 Barometry
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JRC, placówka w Isprze, Włochy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Do przeprowadzania dokładnych testów oraz wiarygodnych pomiarów energooszczędności pojazdów i poziomów emisji zanieczyszczeń w różnych warunkach potrzebne są określone urządzenia i odpowiednio dostosowane programy komputerowe. W ramach zamówienia przewidywana jest przede wszystkim dostawa i instalacja elementów systemu (urządzeń i oprogramowania), połączona z przeprowadzeniem prób odbiorczych i innymi powiązanymi usługami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 450 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

pokój 7, pierwsze piętro, budynek recepcji, JRC, Ispra VA, WŁOCHY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2016