Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 83936-2016

12/03/2016    S51

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na dodávku nástrojov/monitorovacích systémov na monitorovanie výkonu motorov, hnacích prvkov a batérií a technická pomoc v prípade cestných testov a testov v laboratóriách VELA

2016/S 051-083936

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Mesto/obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
E-mail: JRC-ISPRA-IET-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1339
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na dodávku nástrojov/monitorovacích systémov na monitorovanie výkonu motorov, hnacích prvkov a batérií a technická pomoc v prípade cestných testov a testov v laboratóriách VELA.

Referenčné číslo: JRC/IPR/2016/F.8/0017/OC.
II.1.2)Hlavný kód CPV
31710000 Elektronické zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto súťaže je uzatvoriť rámcovú zmluvu na dodávku, inštaláciu a technickú pomoc so špecifickými snímačmi, nástrojmi a softvérom na presné a spoľahlivé meranie výkonnostných parametrov počas testovania buď v laboratóriu, alebo na ceste.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38112100 Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
31710000 Elektronické zariadenia
30230000 Zariadenia súvisiace s počítačmi
31100000 Elektromotory, generátory a transformátory
38548000 Nástroje pre vozidlá
42961300 Systémy na lokalizáciu vozidiel
48100000 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
71356200 Technická pomoc
35125100 Snímače
30237475 Elektrické snímače
38122000 Barometre
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Stredisko JRC v Ispre, Taliansko.

II.2.4)Opis obstarávania:

S cieľom vykonať presné testy a spoľahlivo odmerať energetickú účinnosť moderných vozidiel a emisné úrovne znečisťujúcich látok v rôznych podmienkach je potrebných niekoľko hardvérových systémov a na mieru prispôsobený softvér. V rámci zákazky sa predpokladá hlavne dodávka, inštalácia systému komponentov (hardvérových a softvérových), testy a ostatné súvisiace služby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/04/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/04/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Miestnosť 7, prvé poschodie, recepčná budova, stredisko Spoločného výskumného centra (JRC) v Ispre VA, TALIANSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/03/2016