Dostawy - 83955-2017

07/03/2017    S46    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne

2017/S 046-083955

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
ul. Okólna 181
Łódź
91-520
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pilarska
Tel.: +48 426177290
E-mail: zam_pub@tlen.pl
Faks: +48 426590412
Kod NUTS: PL113

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrumpluc.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów do receptury aptecznej do WZZOZCLChPłiR w Łodzi.

II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia – sukcesywne dostawy produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, substancji do receptury Apteki Zakładowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zakładowa Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie podzielony na części.

Zamawiający planuje realizować zamówienia sukcesywnie w zależności od potrzeb. Z uwagi na zmiany leków stosowanych w leczeniu chorób i procesach terapeutycznych, na chwilę obecną nie można dokładnie określić ilości części zamówienia. Z tego względu Zamawiający nie zaznaczył ilości w części II.1.6 wstępnego ogłoszenia. Dokładne informacje dotyczące poszczególnych zamówień będą dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.centrumpluc.com.pl oraz w ogłoszeniach publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Biuletynie Zamówień Publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
17/04/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Przedmiot zamówienia będzie podzielony na części.

Zamawiający planuje realizować zamówienia sukcesywnie w zależności od potrzeb. Z uwagi na zmiany leków stosowanych w leczeniu chorób i procesach terapeutycznych, na chwilę obecną nie można dokładnie określić ilości części zamówienia. Z tego względu Zamawiający nie zaznaczył ilości w części II.1.6 wstępnego ogłoszenia. Dokładne informacje dotyczące poszczególnych zamówień będą dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.centrumpluc.com.pl oraz w ogłoszeniach publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2017